Paziņojums par detālplānojumu „Dzelzs iela 17” Baložos, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada Dome 2012. gada 18. oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 6. „Par detālplānojuma „Dzelzs iela 17” Baložos, Ķekavas novadā, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
  
Detālplānojuma uzdevums ir pamatot savrupmāju apbūvi ar iepriekšēju ūdenstilpju izveidi teritorijas virsmas līmeņa paaugstināšanai, paredzot arī sabiedriskos un darījumu objektus un labiekārtotas apstādījumu teritorijas atbilstoši spēkā esošajam Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumam.
  
Ņemot vērā detālplānojuma teritorijas kādreizējo izmantošanu – kūdras ieguvi – un ar to saistītajām pazeminātajām zemes virsmas atzīmēm attiecībā pret apkārtējo teritoriju, detālplānojuma ieceres īstenošanai nepieciešami speciāli melioratīvie pasākumi. Detālplānojuma teritorijas attīstības iecere balstīta uz meliorācijas koncepciju, kas paredz gan grāvju sistēmas izveidi, gan arī teritorijas uzbēršanu. Tai nepieciešamo materiālu paredzēts iegūt uz vietas, zemes gabala zemākajās vietās izveidojot divas ūdenstilpes, kas vienlaikus kalpos arī ūdens novadīšanai. Liekā ūdens novadīšanas risinājums detālplānojuma teritorijā ir būtisks arī tāpēc, lai pēc teritorijas uzbēršanas ūdens neapdraudētu blakus esošās apdzīvotās teritorijas.
  
Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks: 14.11.-05.12.2012. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2012. gada 22. novembrī un 29. novembrī plkst. 17.30 Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldes telpās (Uzvaras prospektā 1A, Baložos).
  
Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojuma 1. redakciju iespējams iepazīties arī Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā vai Baložu pilsētas pārvaldē - Uzvaras prospektā 1a, Baložos.
 
Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 vai Uzvaras prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā, LV-2112.
  
Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā (35. kabinetā, tālr.67936031, 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.
 
 
Domes lēmums 
Teksta un grafiskā daļa
Pielikumi
Ziņojums par uzsākšanu
 
 
 
  Drukāt