Paziņojums par detālplānojumu „Nameji” un „Īgumi” Ķekavā

 

Ķekavas novada Dome 2012. gada 22. novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 3 „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Nameji” un „Īgumi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
  
Detālplānojuma uzdevums ir noteikt sarkanās līnijas, veikt zemes vienību sadalīšanu un pamatot plānoto (atļauto) izmantošanu nekustamajā īpašumā „Nameji” (kadastra numurs 8070 008 0515) un nekustamā īpašuma „Īgumi” (kadastra numurs 8070 008 0477) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477.
  
Detālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts līdz 2013. gada  15. janvārim. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks 2013. gada 10. janvārī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības ēkā, Gaismas iela 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
  
Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojuma 1. redakciju iespējams iepazīties arī Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
  
Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.
 
Apmeklētājus pieņem pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. 
 
 
Domes lēmums
Detālplānojums
  Drukāt