Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Mežgravas"

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2011.gada 20.janvāra lēmumu Nr.2.§6.p. (protokols Nr.1) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā „Mežgravas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Mežgravas”, kadastra numurs 8070 008 1960.

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Mežaparka apbūves teritorijas (MDz), Atklāto telpu (zaļās) teritorijas (Z) apakšzonējums parku un rekreācijas teritorijas (ZA2), kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālrunis 67847161.

 

Telpiskās plānošanas daļa

10.10.2014.

  Drukāt