Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Piturgas”
 
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Piturgas”, kadastra numurs 8070 007 1181, apstiprināšanu
 
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 28.10.2010. sēdes lēmumu 2.§205. (protokols Nr.19) „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Piturgas” (kadastra numurs 8070 007 1181) Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”

Ķekavas novada Dome nolemj:
 
1. Apstiprināt detālplānojumu „Piturgas” (kadastra numurs 8070 007 1181) Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā pirmo redakciju kā galīgo un izdot saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-   3/2010 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Piturgas” (kadastra numurs 8070 007 1181) Lapeniekos, Ķekavas pagastā,Ķekavas novadā” (pielikums Nr.1).
 
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Rīgas Apriņķa  Avīzē”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības interneta mājas lapā „www.kekavasnovads.lv”.
 
 
Ar detālplānojumu var iepazīties šeit
  Drukāt