Par detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Lapsiņas” un „Jaunbērzi”
 
Paziņojums par detālplānojuma saistošo noteikumu grozījumu apstiprināšanu
 
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 28.02.2012. sēdes lēmumu 1.§2 (protokols Nr.5) „Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.SN-TPD-2/2012. „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.SN-TPD-86/2009. „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Lapsiņas” (kadastra numurs 8056 001 0105) un „Jaunbērzi” (kadastra numurs 8056 001 0343), Daugmales pagastā, apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem””,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 78.punktuun ņemot vērā Attīstības komitejas 2012.gada 15.februāra atzinumu,
 
Ķekavas novada Dome NOLEMJ:
 
1.     Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.SN-TPD-2/2012. „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.SN-TPD-86/2009. „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Lapsiņas” (kadastra numurs 8056 001 0105) un „Jaunbērzi” (kadastra numurs 8056 001 0343), Daugmales pagastā, apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem””.
2.     Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu izdošanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un izvietot saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā www.kekavasnovads.lv.
 
Sēdes vadītājs:                                                                                                           R.Jurķis
 
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Domes lēmumu skatīt šeit> 

  Drukāt