Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Silmētras” un „Silaines”
 
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
 
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 15.03.2012. sēdes lēmumu 2.§4 (protokols Nr.7) „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Silmētras” (kadastra numurs 8070 008 0468) un „Silaines” (kadastra numurs 8070 008 2381), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
 
Ķekavas novada Dome nolemj:
 
1.     Apstiprināt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Silmētras” (kadastra numurs 8070 008 0468) un „Silaines” (kadastra numurs 8070 008 2381), Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un izdot saistošos noteikumus SN-TPD-5/2012 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Silmētras” (kadastra numurs 8070 008 0468) un „Silaines” (kadastra numurs 8070 008 2381), Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (pielikums Nr.1).
2.     Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Rīgas Apriņķa Avīzē”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības interneta mājas lapā www.kekavasnovads.lv.
 
Ar detālplānojumu var iepazīties interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k/9, 35.kab. (tālr.67847161), Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123. Apmeklētāju pieņemšanas laiki - pirmdienās plkst. 8.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

Domes lēmumu skatīt šeit>

  Drukāt