Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Džutas”
 
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
 
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 12.07.2012. sēdes lēmumu 2.§8. „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Džutas”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”(protokols Nr.14)
 
Ķekavas novada Dome nolemj:
1.       Apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma „Džutas”, kadastra numurs 8070 003 0060, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 003 0098, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
2.       Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Rīgas Apriņķa Avīzē”, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ķekavas Novads” un pašvaldības mājas lapā www.kekavasnovads.lv.
3.       Pēc detālplānojuma apstrīdēšanas termiņa beigām slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma teritorijas īpašniekiem par detālplānojuma realizāciju.
 
Ar detālplānojumu var iepazīties apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k/9, 35.kab., Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov. LV-2123. Kontakttālr. 67936031, 67847161, 67936019.

 

  Drukāt