Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Eglītes”

 

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 13.12.2012. sēdes lēmumu 2.§.10 (protokols Nr.25) „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Eglītes”, kadastra numurs 8070 007 0492, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0808, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Eglītes”, kadastra numurs 8070 007 0492 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0808.
 
Ķekavas novada dome nolemj:
1.         Apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma „Eglītes”, kadastra numurs 8070 007 0492, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0808, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un izdot saistošos noteikumus SN-TPD-14/2012 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Eglītes”, kadastra numurs 8070 007 0492, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0808, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
2.         Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Rīgas Apriņķa Avīzē”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv”.
           
Ar detālplānojumu var iepazīties tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k/9, 35.kab., Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123. Apmeklētāju pieņemšanas laiki - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00, kontakttālr. 67847161.
  Drukāt