Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajā īpašumā „Degas”

 

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 13.12.2012. sēdes lēmumu 2.§.12 (protokols Nr.25) „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajā īpašumā „Degas”, kadastra numurs 8070 008 1687, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Degas”, kadastra numurs 8070 008 1687.
           
Ķekavas novada Dome nolemj:
1.         Apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Degas”, kadastra numurs 8070 008 1687, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un izdot saistošos noteikumus SN-TPD-15/2012 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Degas”, kadastra numurs 8070 008 1687, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
2.         Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Rīgas Apriņķa Avīzē”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē „www.kekavasnovads.lv”.
 
Ar detālplānojumu var iepazīties tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k/9, 35.kab., Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123. Apmeklētāju pieņemšanas laiki - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00, kontakttālr. 67847161.
  Drukāt