Par grozījumu Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2013. gada 17. janvāra lēmumu Nr.2.§5. „Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.SN-TPD-1/2013. „Grozījumi Baložu pilsētas teritorijas plānojumā 2008-2020. gadam, ” apstiprināšanu” (protokols Nr. 2) apstiprināti saistošie noteikumi Nr.SN-TDP-1/2013 „Grozījumi Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumā 2008.-2020.gadam”.
 
Ar saistošajiem noteikumiem Nr.SN-TDP-1/2013 tiek veikti grozījumi Ķekavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.SN-TDP-34/2009 „Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu”.
 
Ar grozījumiem:
1. tiek apstiprināta Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008-2020. gadam grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Baložu pilsētas teritorijas plānojuma daļā, kas attiecas un šādām teritorijām:
1.1. Zaļā iela 4 (kadastra numurs 8007 001 0608);
1.2. Šķūņu iela 1 (kadastra numurs 8007 002 2122);
1.3. Skolas iela 7A (kadastra numurs 8007 002 2118);
1.4. Skolas iela 9 (kadastra numurs 8007 002 2119);
1.5. Skolas iela 13 (kadastra numurs 8007 002 2120);
 
2. tiek grozīts Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 183.1. punkta 6.7. apakšpunkts, 183.2. punkta 6.8. apakšpunkts, 183.3. punkta 6.7. apakšpunkts un 183.4. punkta 6.7. apakšpunkts un izteikts jaunā redakcijā:
„1) 6 metri, būvlaide nosaka obligāto attālumu no ielas sarkanās līnijas līdz tuvākajai ēkas sienai;
2) Būvlaide var tikt samazināta, izstrādājot detālplānojumu (ja tāds ir nepieciešams sakarā ar normatīvajiem aktiem vai šiem
noteikumiem) vai būvvaldei, pieņemot pamatotu lēmumu, ievērojot šādus nosacījumus:
a) Būvlaide var tikt samazināta ne vairāk kā par 3m;
b) netiek palielināts būves apjoms ielas virzienā;
c) netiek traucēta ielu (ceļu) un inženierkomunikāciju attīstība vai satiksmes drošība.
Izteikt Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu”;
 
 
3. tiek izteikta Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam Teritorijas pašreizējās izmantošanas karte jaunā redakcijā Baložu pilsētas teritorijās, kas skar nekustamos īpašumus:
3.1. Zaļā iela 4 (kadastra numurs 8007 001 0608);
3.2. Šķūņu iela 1 (kadastra numurs 8007 002 2122);
3.3. Skolas iela 7A (kadastra numurs 8007 002 2118);
3.4. Skolas iela 9 (kadastra numurs 8007 002 2119);
3.5. Skolas iela 13 (kadastra numurs 8007 002 2120);
 
4. tiek izteikta Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte jaunā redakcijā Baložu pilsētas teritorijās, kas skar nekustamos īpašumus:
4.1. Zaļā iela 4 (kadastra numurs 8007 001 0608);
4.2. Šķūņu iela 1 (kadastra numurs 8007 002 2122);
4.3. Skolas iela 7A (kadastra numurs 8007 002 2118);
4.4. Skolas iela 9 (kadastra numurs 8007 002 2119);
4.5. Skolas iela 13 (kadastra numurs 8007 002 2120);
4.6. Skolas iela 20 (kadastra numurs 8007 002 1914);
4.7. Titurgas iela 40 (kadastra numurs 8007 001 0135).
 
 
Ar Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020. gadam un tā grozījumiem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā (administratīvajās ēkās - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Uzvaras prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā) un pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.
 
 
  Drukāt