Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina projektu iesniegumu konkursu

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projektu iesniegumus pieņems no 2017. gada 15. novembra līdz  15. decembrim.


PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA

Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2017. gada 15. decembrim elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) vai saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā (2 eksemplāros) un projekta elektronisko kopiju iesniedz biedrībai “Partnerība “Daugavkrasts””, Nākotnes ielā 2, Ķekavā līdz 2017. gada 15. decembra plkst. 17.00.

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju: biedrība „Partnerība „Daugavkrasts””, Nākotnes iela 2, Ķekava, Ķekavas novads, darbadienās plkst. 14.00-16.00, iepriekš sazinoties ar administratīvo vadītāju Daigu Krūmiņu, tālr. 25418113, e-pasts: vrgdaugavkrasts@inbox.lv. Elektroniskā formā SVVA stratēģija pieejama mājas lapā www.daugavkrasts.lv un www.lad.gov.lv.

Kopējais pieejamais finansējums 2. kārtā ir 94 072,70 eiro.

Projekti īstenojami Vietējās rīcības grupas (VRG) darbības teritorijā: Ķekavas novadā (Daugmales pagastā, Ķekavas pagastā un Baložu pilsētā).

1. mērķis - VRG “Partnerība „Daugavkrasts”” teritorijas ekonomiskā attīstība

  • Rīcība 1. Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana.
  • Kopējais pieejamais finansējums  ir 79 222,26 eiro.


Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 30 000 eiro. Atbalsta intensitāte: kopprojektam – līdz 80%; pārējiem projektiem – līdz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbilstošā LAP aktivitāte "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas", tās ietvaros atbalstāmās darbības: jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas), un realizācijas veidu ieviešanai; darbinieku produktivitātes kāpināšana

2.mērķis - VRG “Partnerība „Daugavkrasts”” teritorijas iedzīvotāju labklājības paaugstināšana un dabas un kultūrvides attīstība

  • Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana
  • Kopējais pieejamais finansējums ir 14 850,44 eiro


Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 5 000 eiro. Atbalsta intensitāte: sabiedriska labuma projektam – līdz 90 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbilstošā LAP aktivitāte "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", tās ietvaros īstenojamās darbības: Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcībā netiek paredzēts atbalstīt būvniecības un labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas darbu izmaksas.


PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ

 

  • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
  • Ja projektu īsteno aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
  • Pārējiem projektiem - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


Informācija par projektu konkursu pieejama interneta vietnēs www.lad.gov.lv un www.daugavkrasts.lv.

Kontaktpersonas:

“Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests”

 

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts””

10.10.2017.

  Drukāt