Trīs Ķekavas novada izglītības iestādes piedalās jaunā mācību satura pilotprojektā

Šobrīd Latvijā 100 izglītības iestādes uzsākušas ieviest jauno, uz kompetencēm balstīto mācību saturu. Šajā pilotprojektā piedalās arī trīs Ķekavas novada izglītības iestādes - Ķekavas vidusskola, Daugmales pamatskola un bērnudārzs “Avotiņš”.


Pilotprojekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros izglītības iestādes iepazīsies ar valsts iecerētajām izmaiņām mācīšanās pieejā, saturā, organizācijā, paņēmieniem sekmīgai pārmaiņu vadībai un veidiem, kā plānot un atbalstīt skolotāju sadarbību iestādē.
 

Atbilstoši jaunajai pieejai paredzētas pārmaiņas pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības mācību saturā, attīstot tādas kompetences kā mācīšanās mācīties, matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju,  sociālā un pilsoniskā kompetence, saziņa dažādās valodās, pašizziņas, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetence, digitālā kompetence un kultūras izpratnes kompetence, kas  tiks integrētas visos mācību priekšmetos.
 

“Jaunā pieeja vērsta uz to, lai mācību procesā iespējami vairāk rastu vietu un laiku domāt, fokusējoties uz apgūstamā jēgu un būtisko. Kompensējot ar izpratni to, ko šobrīd zaudē darbinot tehnoloģijas. Izdzīvojot pieredzi un saprotot, kā pasaulē rodas lietas, kā tās tiek veidotas un radītas,” skaidro Izglītības daļas speciāliste, šī projekta koordinatore novadā Aija Āre.
 

Viņa uzsver, ka “mēs varam būt lepni, ka no  235 pieteiktajām izglītības iestādēm, kas vēlējās darboties šajā pilotprojektā, augti novērts ir Ķekavas novads, un  šajā projektā 100  izglītības iestāžu vidu mēs pārstāvam ar savām trīs izglītības iestādēm, kas pārklāj visus izglītības posmus no pirmsskolas līdz vidusskolai.”
 

Šīm skolām tā ir jauna iespēja pašām plānot mācību satura apguves organizāciju skolas līmenī, lai tā būtu balstīta uz katra bērna individuālās mācīšanās vajadzībām. Šajā pieejā skolotāji pilnveido savas inovāciju un izziņas prasmes, kā arī savstarpēji sadarbojas, plānojot sasniedzamo rezultātu audzēknim.
 

“Uzzinot par iespēju pieteikties dalībai aprobācijā, vienojāmies to darīt vairāku iemeslu dēļ: darīt pirmajiem nodrošina iespēju būt pussoli priekšā pārējiem. Jauni izaicinājumi skolotājos rada iekšēju motivāciju mācīties un profesionāli pilnveidoties,  savukārt motivēts un ar jaunām idejām "apbruņots" skolotājs skolēniem var sniegt daudz vairāk, kā rutīnā iegrimušais. Tas nepārprotami ir papildus darbs, bet ieguvēji esam mēs visi,”  stāsta Daugmales pamatskolas direktors Andris Ceļmalnieks.
 

Savukārt bērnudārza “Avotiņš” Baložos direktore Baiba Jurisone skaidro, ka šī pilotprojekta ietvaros mācību saturs pirmsskolā bērniem no 1,5 līdz 6 gadiem tiek plānots un organizēts sešās cilvēka – bērna dzīvesdarbībai nozīmīgās mācību jomās: valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā un tehnoloģijās, dabaszinātnēs, matemātikā, tehnoloģijās, veselības un fiziskajās aktivitātes.  Šajā mācību gadā bērnudārzs izvēlējas caurviju prasmi “Domāšana un radošums”, ar kuru mācību saturs tiek papildināts un īstenots rotaļnodarbībās  visas dienas garumā saskaņā ar bērna vajadzībām, interesēm un pedagogu kopīgi izvirzītajiem mērķiem.
 

Viņa piebilst, ka bērnudārzs jau daļēji mācību procesu šādi organizēja līdz šim. Saskaņā ar mācību semināros dzirdēto, pedagogiem jāmācās minētajās jomās mērķtiecīgi un jēgpilni plānot bērnu aktivitātes. Integrējot mācību saturu bērns atklāj daudzveidīgo pasauli un rod atbildes uz jautājumu - ko es varu darīt pasaulē?
 

Arī projektā iesaistītie Ķekavas vidusskolas pedagogi ir piedalījušies vairākās apmācību nodarbībās. “Esam uzsākuši darbu  pie skolēnu radošuma un domāšanas prasmju attīstības mācību procesā.  Lai veiksmīgāk to realizētu, skolotāji mācās arī viens no otra – vēro un analizē kolēģu stundas, meklē piemērus un idejas.  Savukārt skolēniem tas nozīmē aktīvu iesaistīšanos mācību stundas norisēs,” stāsta Ķekavas vidusskolas direktore Sandra Pugovka.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

05.10.2017.

 

  Drukāt