Atbalsta jauniešu profesionālās pieredzes gūšanu uzņēmumos

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina novada uzņēmējus sadarboties ar profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” un saņemt finansiālu atbalstu prakses vietu nodrošināšanai.
 

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.
 

Īstenojot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu iesaisti uzņēmumos jau mācību procesā, vērtīgus ieguvumus gūst ne tikai jaunieši, kuriem ir iespēja gūt pirmo praktisko darba pieredzi izvēlētajā jomā, bet arī uzņēmēji – proti, projekta laikā apmācītie praktikanti nākotnē var kļūt par potenciālajiem uzņēmuma darbiniekiem.
 

 

Kopējais projekta ilgums ir seši gadi – no 2017. gada 27. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.
 

Projekta atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas
 

Darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā – uzņēmumā un pie amata meistara:
 

  • Fiksēto izmaksu segšana – līdz 225 EUR apmērā uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);
  • Mainīgo izmaksu segšana – līdz 70 EUR mēnesī uz vienu audzēkni – 100 izglītojamiem gadā (transports un dienesta viesnīca);
  • Kompensācija uzņēmējam par darba vidē balstītu (DVB) mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam izglītojamam – līdz 224,48 EUR mēnesī (1,22 euro/h par 1 audz./mēn.);
  • Kompensācija profesionālās izglītības iestādes (PII) par DVB mācību iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20,76 EUR par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā.


Kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu apguvē:

  • Fiksēto izmaksu segšana – līdz 225 EUR apmērā uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);
  • Mainīgo izmaksu segšana – līdz 80 EUR mācību gadā vienam izglītojamam (transports un dienesta viesnīca);
  • Kompensācija uzņēmējam par atbilstošas mācību prakses un praktisko mācību nodrošināšanu – līdz 120 EUR apmērā uz vienu praktikantu vienā iesaistes reizē (14,22 eur/kalendārā ned.)


Kompensācija PII par mācību praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20,76 EUR par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā.

 

 

Plašākai informācijai:

Projekta vadītāja Jolanta Vjakse: jolanta.vjakse@lddk.lv, 29471150

DVB apakšprojekta vadītāja Sanita Bērziņa: sanita.berzina@lddk.lv, 22338862

Prakšu apakšprojekta vadītājs Andrejs Bušenko: andrejs.busenko@lddk.lv, 28347877

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

12.10.2017.

 

  Drukāt