Ķekavas vidusskola ieguvusi akreditāciju līdz 2024. gadam

Ķekavas vidusskola pabeigusi akreditācijas procesu, kura ietvaros tika vērtēta izglītības iestādes un izglītības programmu īstenošanas kvalitāte. Skolas un izglītības programmu akreditāciju iegūta uz maksimālo laiku - 6 gadiem, kas ir apliecinājums tam, ka Ķekavas vidusskolā tiek nodrošināta kvalitatīva vispārējās izglītības apguve.

Izglītības kvalitātes novērtēšana ir komplekss un daudzpusīgs process, kurā tiek izvērtēta skolas sniegtās izglītības kvalitāte. Novērtēšanas procesa laikā seši Izglītības kvalitātes valsts dienesta eksperti skolas darbu vērtēja 7 jomās: mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas; mācīšana un mācīšanās; izglītojamo sasniegumi, atbalsts izglītojamajiem, iestādes vide, iestādes resursi, iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. Tāpat eksperti klātienē vēroja 32 mācību stundas.
 

Ķekavas vidusskolas direktore Sandra Pugovka norāda: “Akreditācijas process ir iespēja paskatīties uz savu darbu ar ekspertu acīm, gūt apstiprinājumu labi paveiktam darbam un uzklausīt ieteikumus turpmākajām iecerēm. Par rezultātu esam gandarīti, jo skolas kolektīva darbs ir atzinīgi novērtēts. Bija patīkami dzirdēt labus vārdus par izdarīto, tāpat labas atsauksmes saņēmām par mācību stundu norisi un skolotāju darbu!”
 

Ķekavas vidusskolas direktore Sandra Pugovka kā vienu no ekspertu nosauktajām skolas stiprajām pusēm min daudzveidīgo interešu izglītības programmu piedāvājumu – gan sportā, gan kultūrizglītībā, gan tehniskajā jaunradē.
 

“Lepojamies, ka skolas vokālais ansamblis “Rasa” un divas tautas deju kolektīva Ķekaviņa grupas ir arī XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieki!” atzīmē direktore, un piebilst, ka ar informāciju par ārpusklašu aktivitātēm var iepazīties Ķekavas vidusskolas mājas lapā, sadaļā Interešu izglītība.
 

Joprojām turpinās skolēnu uzņemšana 10. klasē abās vidējās izglītības programmās, kā arī 5. klasē pamatizglītības, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā.
 

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš norāda, ka veiksmīgu akreditācijas procesu drīzumā cer sagaidīta arī pārējās novada skolas. 2019. gadā akreditācija jāveic Daugmales pamatskolai un Pļavniekkalna sākumskolai, savukārt 2020. gadā Baložu vidusskolai.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

 28.06.2018.

 

  Drukāt