Ar projekta finansējumu iegādātas nojumes sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Ķekavas novada pašvaldība ir realizējusi projektu “Nojumes sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai Ķekavas novadā” Nr. 18-04-AL09-A019.2202-000008, kas tika iesniegts vietējā rīcības grupā “Partnerība “Daugavkrasts”” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana” ietvaros.


Projekta mērķis - materiālās bāzes radīšana, lai veicinātu iedzīvotāju palikšanu lauku teritorijā, veicinot iedzīvotāju lietderīgu laika pavadīšanu, izkopjot savas amatniecības prasmes un pārdodot savas preces gadatirgos projekta ietvaros iegādātajās nojumēs. Projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotāji gadatirgu un izstāžu laikā no mazajiem uzņēmējiem un mājražotājiem varēs iegādāties vietējo produkciju, nojumes varēs izmantot kultūras un sabiedrisko pasākumu laikā. Nojumes tiks nodotas tiem, kas vēlēsies tās izmantot uz sabiedriskā/publiskā pasākumu realizēšanas laiku. Projekta mērķa sasniegšanai ir iegādātas 9 nojumes par kopējo summu 4995,00 EUR.


Projekta ietvaros iegādātās nojumes novada iedzīvotāji varēs izmantot sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un veicināšanai, amatnieki, mājražotāji un mazie uzņēmēji varēs demonstrēt un pārdot savu preci izstādēs, tirdziņos un gadatirgos, izmantojot projektā iegādātās nojumes. Nojumes varēs izmantot kultūras pasākumu organizēšanai, nodrošinot pēc iespējas plašāku iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs (tirdziņi, izstādes), brīvdabas koncertos, gadskārtu uzvedumos un sporta aktivitāšu pasākumos. Projekta ietvaros iegādātos nojumes uz vienošanās pamata varēs lietot iedzīvotāji, mājražotāji, un amatiermākslu kolektīvi uz Ķekavas novada teritorijā notiekošā sabiedriskā/publiskā pasākuma norises laiku.
 

Kopējās projekta izmaksas – 4995,00 EUR, līdzfinansējums projekta realizēšana no ES ELFLA – 85% apmērā no projektā pieejamām attiecināmajām izmaksām – 4245,75 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums projekta izmaksu segšanai – 749,25 EUR.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

29.01.2019.

 

  Drukāt