Informācija iedzīvotājiem, kuri saņēmuši NĪN maksāšanas paziņojumu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 26.07.2018. saistošo noteikumu Nr.11/2018 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā” (turpmāk – SN) 13.1.apakšpunktu nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no kadastrālās vērtības, [..], 0,4% no kadastrālās vērtības, [..], un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, [..], piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus fiziskām personām, ja objektā (izņemot dārza mājas un vasarnīcas ar kopējo platību līdz 40m2 (ieskaitot), un ekspluatācijā nenodotās ēkas (jaunbūves), kuru būvniecībā nav pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums) taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai, kas ir rezidents. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

 


Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 58.punktu un 59.punktu būves, kuras atbilst kritērijam “būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums” ir:

  • būves, kuru būvniecībai pirms 01.07.2013. ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies līdz 31.12.2013. un būves nav nodotas ekspluatācijā, un līdz 31.12.2014. būvatļaujas nav atjaunotas;
  • būves, kuru būvniecībai pirms 01.07.2013. ir izsniegta būvatļauja, bet tās derīguma termiņš beidzies pēc 31.12.2013. un 12 mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa beigām būves nav nodotas ekspluatācijā vai būvatļaujas atjaunotas.


Papildus vēršam uzmanību, ka tās ir būves, kam būvatļauja izdota pēc 01.07.1997. – Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” (zaudējis spēku) spēkā stāšanās.
 

Ņemot vērā minēto, ja esiet saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi, bet, Jūsuprāt, būvniecība Jūsu īpašumā neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem, kā, piemēram:

  • Jums piederošās būves platība nepārsniedz 40 m2;
  • Jums būvatļauja izdota pirms 01.07.1997. (proti, konstatējama “padomju laika” būvniecība, jo būvniecības process ir noslēdzies atbilstoši pirms 01.07.1997. saskaņotai būvniecības dokumentācijai un būve ierakstāma zemesgrāmatā) un/vai esiet minēto būvatļauju pagarinājis, vai arī būvatļauja izdota pēc 01.07.2013.,


lūdzam Jūs nosūtīt informāciju par īpašumu (adresi un kadastra numuru) uz Ķekavas novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi – novads@kekava.lv vai uz pasta adresi Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 - iespējamā nodokļa pārrēķina veikšanai.

 

Finanšu pārvalde

06.02.2019.

 

  Drukāt