Apstiprina pašvaldības budžetu 2019. gadam

Ķekavas novada dome 7. martā apstiprināja pašvaldības budžetu 2019. gadam 38 milj. eiro apmērā, lielāko daļu arī šogad atvēlot izglītībai un videi, kā arī ielu un ceļu infrastruktūrai.


2019. gadā kopējo pašvaldības budžetu veido 33 milj. eiro ieņēmumi (pamatbudžets 32,6 milj. eiro un speciālais budžets – 510 000 eiro), 2,6 milj. eiro aizņēmumi un  līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada  - 2,3 milj. eiro.  Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ieņēmumi  pašvaldības budžetā ir plānoti mazāk, jo ir vērojams iedzīvotāju ienākumu nodokļa kritums un no šī gada janvāra novadā stājušies spēkā arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.   


Tāpat atšķirībā no citiem gadiem šogad pašvaldības budžets veidots ar nosacījumu, ka tas var tikt grozīts ar brīdi, kad tiks pieņemts valsts budžets, jo tikai tad būs skaidri zināms finansējuma avots vairākām pašvaldības attīstības un investīciju iecerēm, kas iekļautas Ķekavas novada attīstības programmā 2014.-2020. gadam.


Līdz ar to šobrīd pašvaldības budžetā ir iekļauti tādi investīciju projekti, kas iesākti iepriekšējos gados vai tiek finansēti no Eiropas Savienības (ES) fondiem.  Proti, Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma būvniecībai – 0,5 milj,. eiro (436 000 eiro – ES finansējums un 64 000 eiro – aizņēmums), ūdens un kanalizācijas sistēmas izveides pabeigšanai Ķekavā, Loreķu laukā - 1,8 milj. eiro (aizņēmums). Pēc tehniskā pārtraukuma tiks turpināta ietves izbūve gar autoceļu A7 no Kalnakroga līdz Dienvidu ielai, kā arī stāvlaukuma un pagalma rekonstrukcijas darbi pie ēkas Gaismas ielā 19, k. 9 ar plānoto aizņēmumu 723 000 eiro apmērā.


Tāpat tiks turpināti vairāku veloceliņu un ielu pārbūves projektēšanas darbi: veloceliņi - gar A7 (Ķekava-Katlakalns), gar Putnu fabrikas ceļu līdz Ziemeļu ielai,  gar autoceļu V2 (no Valdlaučiem līdz Katlakalnam);  pārbūves projektēšana Uzvaras prospektam, Saulgriežu, Skolas un Jaunatnes ielām Baložos,  Saules ielai Odukalnā un  ietves izbūves projektēšana Magoņu un  Asteru ielām Katlakalnā.

 
Lielākā daļa budžeta -  izglītībai


Lielāko daļu naudas pašvaldība atvēlē izglītības jomai –  kopumā gandrīz 17 milj. eiro.  Sakarā ar pedagogu atalgojuma apmēra paaugstināšanu šogad pedagogu un skolas tehnisko darbinieku darba samaksai pašvaldība piešķīrusi 9,7 milj. eiro, bet valsts  - 3,8 milj. eiro. 


Tāpat par 141 000 eiro palielināts finansējums skolēnu brīvpusdienām, jo 2018. gadā vidū tika pieņemts lēmums piešķirt brīvpusdienas 6. klašu audzēkņiem. Šogad šim mērķim plānots izlietot 559  000 eiro, no kuriem valsts budžeta mērķdotācija ir 270 000 eiro un pašvaldības finansējums 250 000 eiro.


Lai nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada privāto bērnudārzu, aukļu un privāto pirmsskolas iestāžu pakalpojumiem, plānots izlietot 2 milj. eiro, kas ir par 269 00 eiro vairāk nekā 2018. gadā.


Ņemot vērā valstī noteikto izglītības finansēšanas modeli “nauda seko skolēnam”, liela daļa budžeta naudas tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem tiem bērniem, kuri deklarēti Ķekavā, bet mācās citu pašvaldību teritorijās. 2019. gadā tie tiek plānoti 770 000 eiro apmērā, taču atpakaļ no citām pašvaldībām tiek plānots saņemt 500 000 eiro.


2019. gadā izglītības jomas budžetu papildinās izdevumi par Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma būvniecības darbiem šajā gadā  – 500 000 eiro apmērā.


Otrs lielākais finansējums -  videi un ielu apgaismojumam


Šai jomai šogad kopumā plānots atvēlēt otru lielāko finansējumu -  4,4 milj. eiro apmērā. Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju, kapu un mājokļu apsaimniekošanai, ielu apgaismojuma nodrošināšanai plānots izlietot 2,4 milj. eiro  no pamatbudžeta.  Proti, no šiem līdzekļiem gandrīz 870 000 eiro plānots izlietot pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, 65 200 eiro - kapu apsaimniekošanai, 1,5 milj. eiro pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, tostarp gandrīz 400 000 eiro atvēlēti Jauno ideju centra būvniecības pabeigšanai Ķekavā.  

Savukārt 1,8 milj. eiro, ņemot aizņēmumu, paredzēti ūdens un kanalizācijas sistēmas izveides pabeigšanai Loreķu lauka teritorijā.


Tāpat uz vidi var attiecināt  finansējumu no Dabas resursu nodokļa, kas tiek ieskaitīts pašvaldības speciālajā budžetā.  Šogad tas tiek plānots 220 000 eiro apmērā,  no kuriem lielākā daļa tiks novirzīta izdevumiem par atkritumu izvešanu, bet 80 500 eiro plānots ieguldīt atkritumu dalītas vākšanas laukuma ierīkošanai Baložos.


Trešie lielākie tēriņi – iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā


Ķekavas  novada pašvaldībai iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2019. gadā ir noteiktas 2, 8 milj. eiro, kas ir par 30% mazāk kā pērn. Atbilstoši valsts likumdošanai šis finansējums “aiziet” citu pašvaldību atbalstam.   


Ceļu un ielu sakārtošanai ieguldīs 2,7 milj. eiro


2019. gadā ievērojami līdzekļi 2,7 milj. eiro apmērā tiek piešķirti pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai, investīciju projektiem un ielu apgaismojumam, ieskaitot 294 000 eiro no Autoceļa fonda. Ceļu uzturēšanai no pašvaldības pamatbudžeta tiek ieplānoti aptuveni 768 000 eiro un ceļu investīciju projektiem 1,2 milj. eiro. Proti, pie investīcijām pieskaitot jau iepriekš minēto vairāku veloceliņu un ielu pārbūves projektēšanas darbus, kā arī pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ietves izbūves no Kalnakroga un stāvlaukuma pārbūves turpināšanu Ķekavā, pie ēkas Gaismas ielas 19., k.9 Savukārt ielu apgaismojuma nodrošināšanas un uzlabošanas izdevumu segšanai piešķirti 353 000 eiro. 


Lielāks finansējums sociālajai jomai


Šogad kopumā 2,5 milj. eiro ir atvelēti  sociālajai sfērai un veselībai. Sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānots izlietot 1,5 milj. eiro. Bet, lai trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem varētu izmaksāt dažādus sociālos pabalstus un kompensācijas, pašvaldība šogad atvēlējusi 471 000 eiro, kas ir par 21 000 eiro vairāk nekā pērn. Veselības jomai piešķirts 0,5 milj. eiro, no tiem  aptuveni  71 000 eiro tiks novirzīti veselības veicināšanas un slimību profilakses projektam Ķekavas novadā.  


Finansējums kultūrai un sportam – 2,4 milj. eiro


Atpūtas, kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai 2019. gadā ieplānoti 2,4 milj. eiro, kas ir par 210 000 eiro vairāk nekā pērn. Kultūras iestāžu budžets šogad būs 1,5 milj. eiro liels, bet  Sporta aģentūras – 693 000 eiro.

Šai pozīcijai seko izdevumi pārvaldes, domes un klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanai, šim mērķim atvēlot  2 milj. eiro no pašvaldības pamatbudžeta.


Kredītu nomaksai - 1,6 milj. eiro


2018. gadā 1,5 milj. eiro no pašvaldības pamatbudžeta atvēlēti kredītsaistību nomaksai par vairāku īstenotu izglītības un ielu infrastruktūras projektu īstenošanu. Tā, piemēram, Ķekavas novada pašvaldība vēl joprojām  atmaksā paņemto aizņēmumu par Daugmales bērnudārza, Ķekavas sākumskolas un Baložu bērnudārza piebūves būvniecību, par Rāmavas ielas (Rāmavā), Rīgas ielas (Baložos) un Kompleksa ceļa Daugmalē rekonstrukciju, Nākotnes ielas posma pārbūvi (Ķekavā), kā arī par gājēju ietves izbūvi Pļavniekkalna ielā un stāvlaukuma izbūvi Kazeņu ielā pie bērnudārza “Bitīte’(Katlakalnā), bērnudārza “Zvaigznīte” energoefektivitātes uzlabošanu (Valdlaučos).


Šogad palielināts finansējums Reģionālajai pašvaldības policijai sabiedriskās kārtības uzturēšanai Ķekavas novadā, šim mērķim atvēlot 1,2 milj. eiro. Savukārt pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem piešķirti  0,5 milj. eiro un IT uzturēšanai un pilnveidei – 0,2 milj. eiro.
 

 

Administratīvā pārvalde 

08.03.2019. 

  Drukāt