Pašvaldības teritorijā Baložos veikti sakopšanas darbi (papildināts 13.03.2019.)

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka Baložos, nelielā daļā pašvaldībai piederošajā īpašumā Dzelzs ielā 32,  šī gada martā ir veikti plānoti un saskaņoti ārpus meža esošās teritorijas sakopšanas un koku izciršanas darbi. 

Ņemot vērā, ka pašvaldība ir apzinājusi tai piederošos nesakoptos īpašumus, tā pakāpeniski pieejamā finansējuma ietvaros un prioritārā secībā veic savu teritoriju sakopšanu. Arī šī degradētā, ar krūmiem un kokiem aizaugusī  teritorija Baložos, kuru negodprātīgie iedzīvotāji bija iecienījuši arī kā sadzīves atkritumu izmešanas vietu,  jau ilgstoši nav tikusi kopta. 

Un tāpēc šogad, marta sākumā, pašvaldības uzdevumā tās kapitālsabiedrība  “Ķekavas sadzīves servisa centrs” veic minētās pašvaldības  teritorijas sakopšanu – no krūmiem un kokiem tika attīrīta ceļa nomales, grāvis un grāvja nogāzes. Veiktie sakopšanas darbi ir notikuši tikai daļā no pašvaldības īpašuma Dzelzs ielā 32, kas atbilstoši teritorijas plānojumam nav mežs,  bet gan ir plānotā jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorija.

Atbilstoši MK noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža zemes īpašniekam ir nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja ciršanas darbus plānots veikt pilsētas teritorijā. Ievērojot šīs prasības, Ķekavas novada pašvaldība 2019. gada 28. janvārī ir saņēmusi atļauju izcirst kokus ārpus meža un sakopt augstākminēto teritoriju.  Atļauju izsniedza pašvaldības Īpašumu pārvalde, kas šobrīd pēc pērn novembrī pārvalžu izveides, pārņēma Vides un labiekārtošanas daļas funkcijas.

Šajā gadījumā nebija jārīko publiskā apspriešana, jo atbilstoši šiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža Nr.27/2012 publisku apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža rīko sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, ja paredzēta koku retināšana publiskajos apstādījumos un parkos. Taču šī teritorija, kurā veikti sakopšanas un koku ciršanas darbi, nav pielīdzināma ne parkam, ne publiskajam apstādījumam.

Ņemot vērā Ķekavas novada domes lēmumu 2017. gadā, šajā pašvaldības īpašumā (Dzelzs ielā 32) plānots nākotnē izveidot  tehniskās jaunrades parku. Šajā virzienā strādājot, dome šobrīd  ir piesaistījusi jau pirmo uzņēmumu - SIA "SPH Engineering", kas vēlas izmantot šo pašvaldības teritoriju dronu izmēģinājumiem. Šajā teritorijā novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem būs iespēja  nodarboties ar lidmodelisma, drona un bezpiltota lidaparātu izklaides iespējām un izmēģinājumiem. Pašvaldība aicina atsaukties arī citus uzņēmumus, kuriem ir interese darboties Ķekavas novadā un aktuāla vajadzība pēc drošas vietas dronu  izmēģinājumiem.


Administratīvā pārvalde
 

Ziņa papildināta 13.03.2019. 

  Drukāt