Paziņojums par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Pašapkalpošanās automazgātava Gaismas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 8070 008 3311)”

Ķekavas novada būvvalde 2019. gada 13. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2019-6 par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei “Pašapkalpošanās automazgātava Gaismas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 8070 008 3311)”.


Ar būvniecības ieceri paredzēts izbūvēt pašapkalpošanās automazgātavu ar 3 boksiem un tehnisko telpu. Boksi veidoti ar iebraukšanu no vienas puses un izbraukšanu no otras puses. Tiks izbūvētas pazemes osmozes ūdens savākšanas un ūdens iztukšošanas antifrīza sistēmas savākšanas tvertnes. Paredzēta putekļu sūcēja novietne. Paredzēta teritorijas labiekārtošana. Iebraukšana automazgātavas teritorijā tiek organizēta caur esošā SIA “MAXIMA LATVIJA” veikala stāvlaukumu.


Saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta piekto daļu, ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri.


Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2009. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-34/2009 “Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021. gadam” 118.3. apakšpunktu Būvniecības likumā noteiktajos gadījumos Būvvalde pieprasa būvniecības publisko apspriešanu, ja nav izstrādāts detālplānojums, Būvvalde var noteikt papildus nosacījumus.


Saskaņā ar minēto apbūves noteikumu grafisko pielikumu īpašums – Gaismas iela 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atrodas jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijā. Šajā īpašumā atrodas arī dzīvojamā un publiskā apbūve. Ņemot vērā, ka pašapkalpošanās automazgātava var radīt papildus ietekmi (troksni, smaku, vibrāciju), kā arī paaugstināt esoši satiksmes intensitāti un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, Ķekavas novada būvvalde nolēma, ka būvniecības iecerei ir nepieciešama publiskā apspriešana.


Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6. punktu, būvniecības ieceres publisko apspriešanu uzsāk divu mēnešu laikā pēc lēmuma par publiskas apspriešanas nepieciešamību pieņemšanas.


Būvniecības ierosinātājs: SIA “CWD”.


Detalizētāka informācija: Ķekavas novada būvvaldē Gaismas ielā 19, K-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās no plkst.8:00 līdz 18:00 (pusdienu pārtraukums no 13:00 līdz 14:00) un ceturtdienās no plkst. 9:00 – 19:00 (pusdienu pārtraukums no 13:00 līdz 14:00), tālrunis uzziņām: 67847166, e-pasts: inula.jansone@kekava.lv.


Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve” Gaismas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

14.03.2018.

  Drukāt