VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņojums

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo, ka privatizācijai nodots valstij piederošs apbūvēts zemesgabals Celtnieku ielā 4B, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 1492, kadastra apzīmējums 8070 008 1492) 0,0703 ha platībā, kas ierakstīts Ķekavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0051 2433.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto zemesgabalu, piesakāmi Privatizācijas aģentūrā, viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par privatizējamo zemesgabalu saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunis uzziņām 67021444.

Zemesgabala robežu plāns apskatāms Privatizācijas aģentūras mājaslapā internetā http://www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/ Paziņojumi/ Nodoti privatizācijai.

 

VAS “Privatizācijas aģentūra”
18.03.2019.

  Drukāt