Izsaki savu viedokli par jauno Ķekavas novada teritorijas plānojumu!

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un nekustamo īpašumu īpašniekus no 18. marta līdz 29.aprīlim iesaistīties publiskās apspriešanas norisē, iepazīstoties ar sagatavoto Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju un Vides pārskata projektu, apmeklējot publiskās apspriešanas sanāksmes un sniedzot priekšlikumus par teritorijas plānojuma risinājumiem.

 
Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Savukārt izstrādātais Vides pārskats ir dokuments, kurā kompleksi vērtēta Ķekavas novada teritorijas plānojuma ieviešanas iespējamā ietekme uz vidi.


Jaunā Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir veidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai novada teritorijas un tās resursu izmantošanai, pamatojoties uz Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un, ņemot vērā normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības.


Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta 2016. gada nogalē, jau sākotnēji nodrošinot sabiedrības iesaisti šajā procesā.  2017. gada pavasarī  tika organizētas informatīvas sapulces par teritorijas plānojuma izstrādi, bet gadu vēlāk  - sapulces, kurās Ķekavas novada iedzīvotājiem un nekustamo īpašumu īpašniekiem bija iespēja klātienē iepazīties ar Teritorijas plānojuma darba variantu un uzdot sev interesējošos jautājumus.


Kopš teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas līdz šim brīdim saņemti aptuveni 500 priekšlikumi teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādei, kas iespēju robežās ņemti vērā, sagatavojot Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju, kura šobrīd ir nodota iedzīvotājiem publiskajai apspriešanai.


Ķekavas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs ir SIA “METRUM” sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību.


Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (kontaktpersonas: Juris Križanovskis, tālr. 67936031, 27841097, Līga Sēja, tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.
 

 


Attīstības un būvniecības pārvalde

18.03.2019.

 

 

  Drukāt