Aprīlī uzsāks Ostvalda kanāla atjaunošanas darbus

Šobrīd Ostvalda kanāls nenodrošina pietiekamu ūdens noteci un drenāžas darbību piegulošajās meža un lauksaimniecības teritorijās. Tā gultne būtiski piesērējusi un aizaugusi,  daļa caurteku stipri bojātas, kā arī kanāla gultnē ir vairāki bebru aizsprosti.


Tāpēc šogad no aprīļa līdz novembra vidum  VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” veiks Ostvalda kanāla ūdensnotekas atjaunošanas darbus 9,18 km garumā. Pirms darbu uzsākšanas tiks informēti apkārtējo zemju īpašnieki


Lai realizētu šo ieceri, paredzēts novākt apaugumu ūdensnotekas gultnē un ekspluatācijas aizsargjoslā, kas ietver arī koku un krūmu izciršanu,  pārtīrīt gultni ar ekskavatoru un izrakto grunti izlīdzināt.

 
Kā informē valsts uzņēmums, tad saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un MK noteikumiem “Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs” Ķekavas novada pašvaldības īpašumā Baložos, Dzelzs ielā 32, tiks novākts apaugums ūdensnotekas nogāzēs un atbērtnē, bet Ostvalda kanāla ekspluatācijas aizsargjoslā tiks izlīdzināta izraktā grunts līdz 8 metru tālu.

 
Tāpat pašvaldības zemes gabalos -  Rīgas ielā, (kadastra Nr. 80070020214), Rīgas ielā 40 (kadastra Nr.80070022304), Rīgas ielā 30A (kadastra Nr. 80070022309), autoceļš A7-Skujnieki-Mežs (Nr. 80700083382), zemes gabalā bez nosaukuma (kadastra Nr. 80700081667), rezerves zemes fondā (kadastra Nr. 80700081669) - tiks novākts apaugums ūdensnotekas nogāzēs un atbērtnē, ir iespējama būvniecības tehnikas un darbinieku pārvietošanās 10 metru platā Ostvalda kanāla ekspluatācijas aizsargjoslā.

 
Gultnes rakšanas darbos būs noteikts pārtraukums zivju nārsta laikā no 1. aprīļa līdz 10. jūnijam.

 
Saskaņā ar Meliorācijas likuma 19. pantu valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.

 
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām. Par konkrētiem paredzētajiem atjaunošanas darbu apjomiem un izpildes termiņiem aicinām sazināties ar valsts uzņēmuma Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektora vadītāju Ivaru Lagzdiņu pa tālr. 26323268.

 
Ostvalda kanāls ir valsts nozīmes mežu meliorācijas sistēmas galvenā notece Ķekavas novadā. Izveidots pēc 1898. gada tā laika Rīgas pilsētas mežu pārvaldnieka Eižena Ostvalda (1851-1932) aizsāktās piepilsētas mežu nosusināšanas sistēmas vajadzībām. Par kanāla sākumu var uzskatīt grāvju sateci starp Baložiem un Medemciemu. Kanāls tek dienvidrietumu, vēlāk — rietumu virzienā, ievadīts Titurgā pie vecās Bauskas šosejas Alejās. Kanāls novada uz Daugavu ūdeni no 40 km² lielas meliorētas platības starp Ķekavu, Plakanciemu un Olaini. Sākotnēji tas izmantots arī koku pludināšanai.

 

 

Īpašumu pārvalde

20.03.2019.

  Drukāt