Paziņojums par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Pašapkalpošanās automazgātava Kalnu ielā 1, Baloži, Ķekavas novadā”

Ķekavas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2019. gada 20. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2019-7 par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei “Pašapkalpošanās automazgātava Kalnu ielā 1, Baloži, Ķekavas novadā”.


Ar būvniecības ieceri paredzēts izbūvēt pašapkalpošanās automazgātavu ar 3 boksiem, izbūvējot betona pamatu plātni. Ēka ir modulis metāla konstrukcijās, kuru uzstāda uz izbūvētas pamatnes. Automazgātavu paredzēts izvietot nekustamā īpašuma - Kalnu ielā 1, Baloži, Ķekavas novadā centrā, organizējot satiksmi ar iebraukšanu no vienas puses un izbraukšanu otrā pusē. Būvapjoma novietne paredzēta 6m attālumā no ielas sarkanās līnijas, kā arī ievērojot minimālo attālumu no pašteces kanalizācijas vada 200mm aizsargjsolu 3m.


Saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta piekto daļu, ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri.


Ņemot vērā, ka pašapkalpošanās automazgātava var radīt papildus ietekmi (troksni, smaku, vibrāciju) un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, Būvvalde nolemj: būvniecības iecerei - “Pašapkalpošanās automazgātava Kalnu ielā 1, Baloži, Ķekavas novadā” ir nepieciešama publiskā apspriešana.


Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6. punktu, būvniecības ieceres publisko apspriešanu uzsāk divu mēnešu laikā pēc lēmuma par publiskas apspriešanas nepieciešamību pieņemšanas.


Būvniecības ierosinātājs: Jevgēnijs Maļinovs.


Detalizētāka informācija: Ķekavas novada būvvaldē Gaismas ielā 19, K-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās no plkst.8:00 līdz 18:00 (pusdienu pārtraukums no 13:00 līdz 14:00) un ceturtdienās no plkst. 9:00 – 19:00 (pusdienu pārtraukums no 13:00 līdz 14:00), tālrunis uzziņām: 67847166, e-pasts: inula.jansone@kekava.lv.

Lēmums par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei “Pašapkalpošanās automazgātava Kalnu ielā 1, Baloži, Ķekavas novadā”.


 

Attīstības un būvniecības pārvalde

25.03.2019. 

  Drukāt