Paziņojums par būvniecības ieceres “Pašapkalpošanās automazgātava Gaismas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Ķekavas novada būvvaldes 05.04.2019. lēmumu Nr.4-2/19/70, būvniecības ierosinātāji SIA “CWD” nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri “Pašapkalpošanās automazgātava Gaismas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 8070 008 3311)”.

 

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS:

Saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta piekto daļu, ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri.

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 25.08.2009. saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-34/2009 “Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021. gadam” 118.3. apakšpunktu Būvniecības likumā noteiktajos gadījumos Būvvalde pieprasa būvniecības publisko apspriešanu, ja nav izstrādāts detālplānojums. Būvvalde var noteikt papildus nosacījumus.

 

Saskaņā ar minēto apbūves noteikumu grafisko pielikumu īpašums – Gaismas iela 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atrodas jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijā. Šajā īpašumā atrodas arī dzīvojamā un publiskā apbūve. Ņemot vērā, ka pašapkalpošanās automazgātava var radīt papildus ietekmi (troksni, smaku, vibrāciju), kā arī paaugstināt esoši satiksmes intensitāti un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, Ķekavas novada būvvalde nolēma, ka būvniecības iecerei ir nepieciešama publiskā apspriešana.

 

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

SIA “CWD”

Reģ.Nr. 51503013461

Adrese: Daugavas iela 10, Daugavpils, LV-5401

Kontaktpersona: I.Ribņikova, tālr. Nr.29718762.

 

BŪVPORJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “REM PRO”

Reģ.Nr. 41503041904

Adrese: 18. novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401

Kontakttālrunis: 65421398.

 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 08.04.2019. līdz 07.05.2019.

 

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 25.04.2019. plkst. 17:00, Rīgas ielā 75, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

 

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 07.05.2019. iespējams:

  1. Ķekavas novada pašvaldības 1. stāva vestibilā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, darba dienās, darba laikā (P. 8.00-18.00; O. 8.00-17.00; T. 8.00-17.00; C. 9.00-19.00; Pk. 8.00-14.00);
  2. Ķekavas novada portālā www.kekava.lv;
  3. Būvniecības ieceres teritorijā Gaismas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (izvietota būvtāfele).

 

Atsauksmes līdz 07.05.2019. iespējams iesniegt:

  1. Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, anketu iesniedzot klientu apkalpošanas centrā. Atsauksmju veidlapas pieejamas darba dienās Ķekavas novada pašvaldības 1. stāva vestibilā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
  2. Elektroniski, sūtot uz e-pastu inula.jansone@kekava.lv. Atsauksmju veidlapas elektroniski pieejamas Ķekavas pašvaldības mājaslapā www.kekava.lv.

 

 

Attīstības un Būvniecības pārvalde

08.04.2019.

 

  Drukāt