Paziņojums par būvniecības ieceres “Pašapkalpošanās automazgātava Kalnu ielā 1, Baloži, Ķekavas novadā” nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Ķekavas novada būvvaldes 23.04.2019. lēmumu Nr.4-2/19/81, būvniecības ierosinātājs Jevgēņijs Maļinovs nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri “Pašapkalpošanās automazgātava Kalnu ielā 1, Baloži, Ķekavas novadā”.


PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS:

Saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta piekto daļu, ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri.

Saskaņā ar  Ķekavas novada domes 25.08.2009. saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-34/2009 “Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu” un Ķekavas novada domes 17.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-/2013 “Grozījumi Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam” “Baložu pilsētas teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam” grafisko pielikumu īpašums Kalna iela 1, Baloži atrodas jauktas sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorijā. Būvniecības iecere paredz pašapkalpošanās automazgātavas izbūvi, kam blakus atrodas arī dzīvojamā un publiskā apbūve.

Ņemot vērā, ka pašapkalpošanās automazgātava var radīt papildus ietekmi (troksni, smaku, vibrāciju) un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, Būvvalde nolēma, ka būvniecības iecerei ir nepieciešama publiskā apspriešana.


BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

Jevgēņijs Maļinovs

Kontakttālrunis: 26535316

BŪVPORJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “AB ARHO”

Reģ.Nr. 40103371131

Adrese: Ganību dambis 30A, Rīga, LV-1005

Kontakttālrunis: 29177811


Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 23.04.2019. līdz 21.05.2019.


Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 02.05.2019. plkst. 17:00, Baložu pilsētas pārvaldē, Uzvaras prospekts 1A, Baložos, Ķekavas novads.


Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 21.05.2019. iespējams:

  1. Ķekavas novada pašvaldības 1. stāva vestibilā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, darba dienās, darba laikā (P. 8.00-18.00; O. 8.00-17.00; T. 8.00-17.00; C. 9.00-19.00; Pk. 8.00-14.00);
  2. Ķekavas novada portālā www.kekava.lv;
  3. Būvniecības ieceres teritorijā Kalnu ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā (izvietota būvtāfele).


Atsauksmes līdz 21.05.2019. iespējams iesniegt:

  1. Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, anketu iesniedzot klientu apkalpošanas centrā. Atsauksmju veidlapas pieejamas darba dienās Ķekavas novada pašvaldības 1. stāva vestibilā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
  2. Elektroniski, sūtot uz e-pastu inula.jansone@kekava.lv. Atsauksmju veidlapas elektroniski pieejamas Ķekavas pašvaldības mājaslapā www.kekava.lv.

 

ANKETA

PLANŠETE

LĒMUMS


 

23.04.2019.

Attīstības un būvniecības pārvalde

  Drukāt