Piesakies līdzfinansējumam mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 11. jūlijam plkst. 19.00 kādā no Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem – Baložos (Uzvaras prospektā 1a), Ķekavā (Gaismas ielā 19 k.9-1) vai Daugmalē “Salnās”.


Lai veicinātu vides un gruntsūdeņu tīrību, kā arī palielinātu to dzīvojamo māju skaitu, kas pieslēgušās pie centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas, Ķekavas novada pašvaldība līdzfinansē pieslēguma izbūvi atsevišķām sociālām iedzīvotāju grupām.


Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu līdz 2000 eiro privātpersonai, lai izbūvētu pieslēgumu no centrālajiem tīkliem līdz pieslēguma vietai īpašumā. Ja šo pieslēgumu izmantos vismaz trīs mājas, tad atbalsta apmēru var palielināt līdz 5000 eiro. Ķekavas novada pašvaldības budžetā paredzētais finansējums ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai 2019.gadā ir 22 000 eiro.


Šim nekustamajam īpašumam ir jāatrodas Ķekavas novadā un tā sastāvā ir jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamajai mājai. Tāpat gar šo nekustamo īpašumu vai pa ielu jābūt izbūvētiem centralizētiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem.


Uz šo pašvaldības finansiālo atbalstu varēs pretendēt:

  • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, vientuļie pensionāri,
  • daudzbērnu ģimenes (personai ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz trīs nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novads);
  • 1. vai 2. grupas invalīdi un tie, kuru aprūpē ir persona līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti,
  • politiski represētie, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Afganistānas kara dalībnieki, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.


Plašāk par līdzfinansējuma piešķiršanu un kārtību lasiet - saistošajos noteikumos Nr. 15/2017. “Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai”.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

11.06.2019.

 

  Drukāt