Akreditāciju līdz 2025. gadam saņem Sporta un Mūzikas skolas

Novērtējot izglītības kvalitāti un īstenotās profesionālās ievirzes izglītības programmas, Izglītības kvalitātes valsts dienests ir piešķīris akreditāciju uz maksimālo termiņu – 6 gadiem – divām novada profesionālās ievirzes skolām – Ķekavas novada sporta skolai un Ķekavas Mūzikas skolai.
 

Novērtēšanas procesa rezultātā Ķekavas novada sporta skolai un tajā īstenotajām profesionālās ievirzes izglītības programmām mākslas vingrošanā, riteņbraukšanā, brīvajā cīņā, peldēšanā, vieglatlētikā un regbijā piešķirta akreditācija līdz 2025. gadam.
 

Akreditācijas komisija kā labās prakses piemēru savā ziņojumā min skolā ieviesto vienoto datu vadības sistēmu “NAMEJS”, kurā tiek reģistrēti visi dokumenti, kā arī atzinīgi vērtē pedagogu pieredzi, pārdomātās nodarbības un uzlabojumus audzēkņu sasniegumos izglītības programmā “Brīvā cīņa”, daudzpusīgās vieglatlētikas disciplīnas, audzēkņiem pieejamo augstas klases sporta inventāru riteņbraukšanas nodaļā un iestādes spēju nodrošināt regulāras mācības un treniņu nodarbību apmeklējumu.
 

Ķekavas Mūzikas skolā akreditācijas komisija 12 ekspertu sastāvā vērtēja skolas profesionālo darbību 21 izglītības programmā. Mūzikas skolas gadījumā komisija atzinīgi novērtēja skolas sasniegumus, pedagogu profesionalitāti un pašvaldības atbalstu radošu projektu īstenošanā un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanā. Kā norādīts ekspertu komisijas ziņojumā, pozitīvi vērtējams, ka skolā jaunās vielas izklāsts tiek papildināts ar specifiskiem uzdevumiem un vingrinājumiem, atbilstoši audzēkņu individuālajām spējām un mācību programmas prasībām. Mācību vielas apguvi pozitīvi ietekmē labestīga mācību stundas atmosfēra, raits darba temps un mācību stundai atbilstošu mācību līdzekļu pieejamība.
 

Mūzikas skola tika akreditēta uz sešiem gadiem sekojošās specialitātēs: klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, čella spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, sitaminstrumentu spēle un kora klase. Ar akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu var iepazīties skolas mājaslapā šeit.
 

Akreditācijas ekspertu komisijas abām skolām noteikušas rekomendācijas skolu darbības pilnveidei.

 

Administratīvā pārvalde

03.07.2019.

 

  Drukāt