Aicina iedzīvotājus reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Rūpējoties par gruntsūdeņu tīrību un ievērojot jaunās normatīvo aktu prasības, Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmumus reģistrēt savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (septiķus, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu krājtvertnes).


Kanalizācijas sistēmām, kuras nav pievienotas Ķekavas novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir jābūt reģistrētām līdz nākamā gada  1. jūnijam, lai tādējādi mazinātu vides un lokālo ūdens ņemšanas vietu piesārņojuma risku, ko rada vidē nonākuši notekūdeņi no ēkām, kas nav pieslēgtas centralizētajām kanalizācijas sistēmām.


Šo kārtību nosaka Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā, kas izstrādāti, pamatojoties uz  Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumu un Ministru kabineta noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu.


Šīs prasības attiecas gan uz fiziskajām, gan juridiskajām personām Ķekavas novada teritorijā, kuri ir nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji vai turētāji un kuru īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav pieslēgta centralizētai kanalizācijas sistēmai, un kuri notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:
 

  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (bioloģiskās attīrīšanas iekārtas), kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī;
  • septiķus (mehāniskie notekūdeņu attīrītāji) - hermētiskās tilpnes, kas sadalītas ar starpsienām un darbojās pēc daļiņu nosēšanas principa, novadot attīrītos notekūdeņus uz filtrācijas lauku;
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.


Lai reģistrētu kanalizācijas sistēmu, sistēmas īpašniekam jāaizpilda  iesniegums, kas elektroniski pieejams šeit, un līdz 2020. gada 1. jūnijam jāiesniedz tas vienam no Ķekavas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību :
 

  • SIA “Baložu komunālā saimniecība” elektroniski sūtot uz e-pastu info@sia-bks.lv vai klātienē Baložos Kr. Barona ielā 1 (apkalpo Baložu pilsētas teritoriju);
  • SIA “Ķekavas nami” elektroniski sūtot uz e-pastu info@kekavasnami.lv vai klātienē kādā no klientu apkalpošanas centriem – Ķekavā Gaismas iela 19 k-8, Valdlaučos Meistaru iela 37, Daugmalē ‘’Salnas’’ (apkalpo Ķekavas un Daugmales pagastus).
     

 

Pēc reģistrēšanas īpašniekam ir pienākums nodrošināt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu apsaimniekošanu un reizi gadā līdz 1. jūnijam jāiesniedz Ķekavas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā. Šī prasība attiecas tikai uz rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (bioloģiskām attīrīšanas iekārtām), kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī.

 


Jāņem vērā, ka decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Ķekavas novadā ir tiesīgs sniegt tikai asenizators, kas ir reģistrējies Ķekavas novada pašvaldībā. Asenizatoru reģistru var apskatīt šeit.


Par noteikumu prasību neievērošanu  Reģionālā pašvaldības policija var izteikt brīdinājums vai uzlikt naudas sodu, kas fiziskām personām ir līdz 350 eiro un juridiskām personām līdz 1400 eiro.


Plašāku informāciju par kanalizācijas sistēmu būvniecību un ekspluatāciju var iegūt šeit.


Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019 ‘’Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā’’ var iepazīties šeit.


Administratīvā pārvalde
28.11.2019.

 

  Drukāt