Apstiprina Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam

Ķekavas novada dome 25. janvārī  apstiprināja 2020. gada Ķekavas novada pašvaldības budžetu 46 milj. eiro apmērā, lielāko artavu atvēlot novada trim prioritātēm -  izglītībai, vides labiekārtošanai,  ielu un ceļu infrastruktūrai. Atšķirībā no citiem gadiem otra lielākā izdevumu pozīcija aiz izglītības ir obligātās iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, proti, 5,1 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2019. gadu, pieaugušas par vairāk nekā 2 miljoniem eiro.  

 

 
“Neskatoties uz to, ka šogad piecus miljonus eiro, kas ir ievērojama summa, pašvaldībai ir jāaizdod prom citām pašvaldībām, esam spējuši pie labvēlīgas budžeta ieņēmumu prognozes atvēlēt vairāk naudas gan izglītībai, tostarp divu piebūvju būvniecībai pie abām novada vidusskolām, gan ielu  apgaismojuma modernizēšanai un ceļu segumu uzlabošanai, kā arī vides sakārtošanai, turpinot labiekārtot aktīvās atpūtas vietas un rotaļlaukumus,“ uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire. Budžetu izstrādājot, tika ņemti vērā arī iedzīvotāju priekšlikumi. 
 
  
2020. gadā kopējo pašvaldības budžetu veido 40,6 milj.  ieņēmumi, 2,1 milj. eiro aizņēmumi un  līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada  - 3,6 milj. eiro, tādējādi kopējais pašvaldības budžets šogad plānots 46,3 milj. eiro liels. Pateicoties tam, ka Ķekavas novadu kā deklarēto dzīvesvietu izvēlas arvien vairāk iedzīvotāju,  šogad pašvaldības budžetā par 3,6 milj. eiro pieaug ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas veido lielāko ieņēmumu īpatsvaru.
 
 
Runājot par lielajiem investīciju projektiem 2020. gadā, ir jāmin:
  • pabeigt moduļu tipa piebūves būvniecību pie Ķekavas vidusskolas, kā rezultātā nodrošinot mācību vietas papildus 300 skolēniem. Šim mērķim atvēlēs 2,6 milj. eiro no pašvaldības budžeta.
  • uzsākt moduļu tipa piebūves un sporta laukuma  būvniecību pie Baložu vidusskolas. Šī projekta būvdarbi turpināsies arī nākamgad. To realizējot, būs papildus mācību vietas 280 skolēniem.  Šim mērķim šogad ieplānoti 2,3 milj. eiro, no kuriem 1,4 milj. eiro ir pašvaldības aizņēmums, bet nepilns miljons eiro ir valsts un Eiropas Savienības finansējums.
  • Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas pārbūve Baložu pilsētā.  Šim ceļu investīciju projektam atvēlēs vairāk kā viens miljons eiro, no kuriem 0,7 milj. eiro ir pašvaldības aizņēmums un  0,3 milj. eiro ir ES līdzekļi.
 
 
Lielākā daļa budžeta -  izglītībai un skolu infrastruktūrai
 
Lielāko daļu naudas pašvaldība atvēlē izglītības jomai –  kopumā gandrīz 22 milj. eiro, kas salīdzinot ar 2019. gadu ir par 5 miljoniem eiro vairāk, kas saistīts ar divu augstākminēto izglītības investīciju projektu īstenošanu. Savukārt pedagogu un skolas tehnisko darbinieku darba samaksai piešķiti no pašvaldības budžeta 10,3 milj. eiro, bet no valsts puses kā mērķdotācija ir plānota  4,3 milj. eiro apmērā. 
 
 
Salīdzinot ar 2019. gadu, pašvaldība palielinājusi finansējumu par 229 000 eiro skolēnu brīvpusdienām, jo šogad valsts mērķdotācija pašvaldībām šim mērķim tiek samazināta uz pusi. Tāpēc šajā gadā skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot 570 000 eiro, no kuriem 413 000 eiro ir pašvaldības finansējums.
 
 
Lai nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada privāto bērnudārzu, aukļu un privāto pirmsskolas iestāžu pakalpojumiem, plānots izlietot 2,1 milj. eiro, kas ir par 168 000 eiro vairāk nekā 2019. gadā.
 
 
Ņemot vērā valstī noteikto izglītības finansēšanas modeli “nauda seko skolēnam”, liela daļa budžeta naudas tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem tiem bērniem, kuri deklarēti Ķekavā, bet mācās citu pašvaldību teritorijās. 2020. gadā izglītības jomas budžetu papildinās izdevumi, lai nodrošinātu novada skolēnu plašo pārstāvniecību Skolu Jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, šim mērķim atvēlot teju 100 000 eiro.   
 
 
 
Otri lielākie izdevumi – iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
 
2020. gadā būtiski pieaugušas obligāto iemaksu apjoms Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no 2,8 milj. eiro uz 5,1 milj. eiro, kas ir gandrīz uz pusi vairāk nekā iepriekšējā gadā. Atbilstoši valsts likumdošanai šis finansējums “aiziet” citu pašvaldību atbalstam.  
 
 
Ceļu un ielu sakārtošanai ieguldīs 4 milj. eiro
 
2020. gadā kā viena no prioritātēm ir noteikta pašvaldības ceļu un ielu segumu vienlaidus sakārtošana, apgaismojumu izbūve un gājēju pāreju apgaismošana. Šim mērķim kopumā atvēlēti 4 milj. eiro. Lielākie darbi notiks Eiropas Savienības projekta ietvaros – veicot Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas Baložos pārbūvi, kura īstenošanai atvēlēts vairāk kā 1 milj. eiro.
 
 
Ievērojami līdzekļi – 1,5 milj. apmērā  tiek piešķirti ceļu uzturēšanai,  no kuriem 600 000 eiro tiks novirzīti asfaltseguma vienlaidus bedrīšu remontam desmit ielām. Piemēram, Baložu pilsētā tiks uzlabots ielu segums šādām ielām – Ezera ielai, Kr. Barona ielai, Titurgas ielai;  Ķekavā – Odukalna ielai, Nākotnes ielas (k. 10, 12, 14) un Gaismas ielas 19 (k. 3, 11, 12) pagalmos, Rāmavā - Liepu ielai un Rāmavas ielas (k. 21, 23, 27) pagalmos, kā arī Valdlaučos - Valdlauču iela.      
 
 
Lai novada iedzīvotāji, jo īpaši, bērni varētu pēc iespējas drošāk pārvietoties, šogad īpaši uzmanība pievērsta gājēju drošības uzlabošanai, piemēram, plānots izbūvēt apgaismojumu gājēju pārejām Rīgas ielā Baložos, Zālītes ielā Krustkalnos, izbūvēt luksoforu autoceļa V2 un Pļavniekkalna ielas krustojumā, sakārtot gājēju pāreju Daugmalē, kā arī labākas redzamības nolūkos - Pļavniekkalna ielā nomainīt veco apgaismojumu uz LED lapām, kā arī izbūvēt papildus apgaismojumu pie bērnudārza “ Bitīte”.
 
 
 
Trešā prioritāte – vides labiekārtošanai
 
Videi, pašvaldības teritoriju sakopšanai un labiekārtošanai, kā arī mājokļu apsaimniekošanai šogad kopumā plānots atvēlēt -  3,1 milj. eiro apmērā. Pērn izstrādājot vienotu Ķekavas novada labiekārtošanas koncepciju, 2020.gadā tiks uzsākta tā īstenošana, tādējādi nodrošinot efektīvāku un plānveidīgāku rīcību pie publiskās ārtelpas sakārtošanas - aktīvās atpūtas, sporta un rotaļu laukumu modernizēšanas un jaunu izveides, novada sakopšanas, labiekārtošanas un apzaļumošanas. Kā lielākie ieguldījumi šogad plānoti Baložu pilsētā – piemēram, labiekārtot atpūtas vietu pie ezera Titurgas pusē un iekšpagalmu ar strūklakām pie Baložu pilsētas pārvaldes, izbūvēt strītbola laukumu un mini skeitparku, kā arī turpināt labiekārtošanas darbus Medema parkā, ierīkojot gājēju taciņas un izbūvējot apgaismojumu. Savukārt Ķekavā pie vidusskolas plānots uzsākt multifunkcionālā sporta laukuma izveidi. Padomāts arī par to, lai novads kļūtu vēl skaistāks tieši svētkos, atvēlot 60 000 eiro vides rotājumiem.
 
 
Vides aizsardzībai kā speciālo dotāciju no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānots izlietot 182 000 eiro, tajā skaitā nodrošinot līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanas izdevumiem centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, lielākā daļa līdzekļu tiks novirzīta izdevumiem par atkritumu izvešanu, kā arī  gandrīz 46 700 eiro - atkritumu dalītas vākšanas laukuma izveides Baložos projekta uzsākšanai.
 
 
Tāpat šogad tiks turpināts darbs pie izglītības iestāžu remontiem, īpaši uzmanību pievēršot jumtu segumu un lietus ūdeņu noteku sakārtošanai, šim mērķim piešķirot 95 000 eiro. Tāpat plānots veikt lielākus pārbūves darbus Daugmales pamatskolai un sporta zāles jumta remontam, pašvaldības budžetā atvēlēti šiem darbiem 150 000 eiro.
 
 
Lielāks finansējums sociālajai jomai
 
Šogad kopumā 2,9 milj. eiro ir atvelēti  sociālajai sfērai un veselībai, kas ir par 400 000 eiro vairāk nekā pērn. Sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānots izlietot 2,1 milj. eiro. Bet, lai trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem varētu izmaksāt dažādus sociālos pabalstus un kompensācijas, pašvaldība šogad atvēlējusi 391 000 eiro. Veselības jomai piešķirts 0,7 milj. eiro, no tiem  aptuveni  169 000 eiro tiks novirzīti veselības veicināšanas un slimību profilakses projektam Ķekavas novadā.
 
 
Finansējums kultūrai un sportam – 2,8 milj. eiro
 
Arī atpūtas, kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai 2020. gadā ieplānoti par 0,4 milj., eiro vairāk nekā pagājušajā gadā, un šogad šīm jomām atvēlēti 2,8 milj. eiro. Kultūras iestāžu budžets šogad būs 1,8 milj. eiro liels, bet  Sporta aģentūras – 816 000 eiro.
 
 
Šai pozīcijai seko izdevumi pārvaldes, domes un klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanai, šim mērķim atvēlot  2,1 milj. eiro no pašvaldības pamatbudžeta. Savukārt informācijas tehnoloģiju modernizēšanai un nodrošināšanai paredzēti 230 000 eiro.
 
 
 
Drošība jomai – 1,5 milj. eiro
 
Šogad palielināts finansējums Reģionālajai pašvaldības policijai sabiedriskās kārtības uzturēšanai Ķekavas novadā, šim mērķim atvēlot 1,5 milj. eiro.  2020. gadā plānots turpināt īstenot videonovērošanas koncepciju un videokameru modernizēšanu novadā, šogad akcentu liekot uz Ķekavas pagastu, jo pērn tika uzstādītas vairāk kā 40 digitālās videonovērošanas kameras Baložu pilsētā un Daugmales pagastā. 
 
 
Iedzīvotāju iesūtītie priekšlikumi 2020.gada budžetam

Atbalstītie iedzīvotāju priekšlikumi 2020.gada budžetam

Saistošie noteikumi "1/2020 Par Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžetu"

 
Administratīvā pārvalde
25.01.2020.

 

  Drukāt