Ķekavas novada Būvvaldē sešas reizes pieaudzis lēmumu skaits par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu

 

Lai veidotu sakārtotāku un drošāku vidi novadā, Ķekavas novada Būvvalde veic aktīvu un mērķtiecīgu darbu patvaļīgas būvniecības novēršanai, apkopojot informāciju un pilnveidojot uzskaites sistēmas mehānismus, kā rezultātā pēdējā pusotra gada laikā būvvaldē par sešām reizēm pieaudzis lēmumu skaits par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu.

 

Kopš 2018. gada Ķekavas novada Būvvalde veikusi aktīvu darbu patvaļīgas būvniecības novēršanas procesā, kura ietvaros apkopota liela apjoma informācija, pilnveidota šīs informācijas uzskaites sistēma, kā arī kontroles mehānismi, kas ļauj kontrolēt patvaļīgas būvniecības novēršanas procesu, sekojot līdzi būvvaldes būvinspektoru norādījumu un lēmumu izpildei īpašumu sakārtošanā. Tas nozīmē, ka būvvalde ne tikai uzskaita patvaļīgās būvniecības lietas, bet arī, pēc lēmuma pieņemšanas par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, seko līdzi lēmuma izpildei.

 

Tā rezultātā pēdējā pusotra gada laikā izdoti par sešām reizēm vairāk lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu kā tādā pašā laika periodā no 2017. gada janvāra, kā arī aktīvi izdoti lēmumi par lietu izbeigšanu īpašumiem, kas sakārtoti un patvaļīga būvniecība novērsta.

 

Tāpat, paralēli uzskaitē esošajām lietām, tiek apzinātas vēsturiskās un līdz galam senākā periodā nepabeigtās lietas un katrai no tām tiek fiksēta izpildes stadija ātrai informācijas uztveršanai un apkopošanai. Kā rezultātā Ķekavas novada Būvvaldē aizvien vairāk tiek saņemtas būvniecības dokumentācijas par ilgāku laiku nesakārtotiem īpašumiem, lai īpašumā novērstu patvaļīgu būvniecību, ko pierāda arī gada laikā dubultojies būvniecības ieceru skaits.

 

Papildus tiek veikts darbs pie Kadastra reģistrā nereģistrēto objektu apkopošanas un nerealizēto būvatļauju apzināšanas Ķekavas novadā, aicinot iedzīvotājus sakārtot īpašumu, nodot to ekspluatācijā un ievest Kadastrā, lai izvairītos no paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanas.

 

Atgādinām, ka ar 2019. gada 17. oktobra grozījumiem Ķekavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 11/2018 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā”” saistošie noteikumi papildināti ar 8.1 apakšpunktu, nosakot, ka būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3% no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; būves kadastrālās vērtības. Šis punkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

 

Administratīvā pārvalde
13.08.2020.

  Drukāt