Ielu pārbūve Baložos - atskats uz 100 dienās paveikto

2020.gada 1.jūnijā Baložos, Uzvaras prospektā un Jaunatnes ielā, tika uzsākti šovasar apjomīgākie būvdarbi, lai pārbūvētu ielas, izbūvētu jaunu apvienoto gājēju un veloceliņu un gājēju ietves, jaunu ielu apgaismojumu, nomainītu komunikācijas tīklus, sakārtojot arī esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.

 

Šis process ir ļoti sarežģīts, jo vienlaikus ar ielu pārbūvi tiek īstenoti vēl divi projekti - SIA “Baložu komunālā saimniecība” īsteno esošo siltumtrašu pārbūvi Titurgā, kā arī tiek pārbūvēti uzņēmuma pārziņā esošie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli.  Savukārt SIA “Baložu siltums” veic jaunas savienojošās siltumtrases izbūvi, tādēļ, kā uzsver Attīstības un būvniecības pārvalde,   būvniekiem jārespektē darbu secība, lai visi iesāktie remontdarbi tiktu realizēti korekti un sistemātiski.

 

Apjomīgo būvdarbu dēļ radītās neērtības uz laiku skar arī vairāku daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju saimniecisko ikdienu un pārvietošanos pilsētā. Izprotot iedzīvotājus, pašvaldība rūpīgi seko līdzi projekta gaitai un noteiktajam darbu izpildes grafikam, kā arī aicina iedzīvotājus būt šajā situācijā saprotošiem, lai pēc projekta beigām iegūtu cerēto labo rezultātu – sakārtotas ielas, jaunu apgaismojumu, jaunas ietves, kā arī jaunus un drošus inženierkomunikācijas tīklus.

 

Pēc Attīstības un būvniecības pārvaldes datiem, projekta pirmajos trīs mēnešos Jaunatnes ielā līdz šim ir izbūvēti 73% no paredzētajiem darbiem, tostarp, 100% apmērā ir izbūvēts ūdensvads un apgaismojums, 95% apmērā paveikti drenāžas sistēmas būvdarbi un 80% apmērā izbūvēta gājēju ietve, bet 50% apmērā izbūvēta iela. Plānots, ka Jaunatnes ielas remotdarbi tiks pabeigti līdz šī gada beigām.


Savukārt Uzvaras prospektā ir izbūvēta ceturtā daļa no paredzētajiem darbiem. Līdz šim Uzvaras prospektā vairāk kā 70% apmērā ir izbūvēta lietus kanalizācija, savukārt 85% apmērā ir izbūvētas elektronisko sakaru sistēmas.

 

Atbilstoši projektam Uzvaras prospektā tiks pārbūvēta iela, vienas ielas pusē izbūvēta gājēju ietve, bet otrā – apvienotais gājēju un veloceliņš, izbūvēts jauns ielas apgaismojums, drošas gājēju pārejas trijos ielu krustojumos (izveidojot izceltu krustojuma ātruma samazināšus vaļņus) un jauna lietus ūdens novadīšanas sistēma. Ņemot vērā akūtu autostāvvietu trūkumu pilsētā,  šajā ielā tiks izbūvētas papildus autostāvvietas un pārbūvēts stāvlaukums pie Baložu pilsētas pārvaldes.  Uzvaras prospektā projektā paredzēts arī izbūvēt apgaismojumu, ietvi un ielu, kā arī elektrības tīklus.


Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks labiekārtota teritorija - iestādīti jauni koki un iesēts jauns zālājs, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, veloturētāji un  paviļjoni autobusu pieturām.  Plānots, ka Uzvaras prospekta remontdarbi noslēgsies 2021.gada vasarā.

 

Projekts Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiks īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

 

Šī projekta realizēšanai apstiprinātās plānotās kopējās projekta izmaksas ir 1 760 179,08 eiro,  no kurām ERAF finansējums – 408 496 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 157 671,05 eiro, pašvaldības finansējums – 1 169 985,07 eiro, neattiecināmās izmaksas – 24 026,96 eiro. Projekta attiecināmo izmaksu segšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts Kasē.

 

 

Administratīvā pārvalde
11.09.2020. 

 

 

  Drukāt