Piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi vairāk kā 100 tūkstošu eiro apmērā

 

Ķekavas novada pašvaldība šī gada pirmajos deviņos mēnešos piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus vairāk kā 100 tūkstošu eiro apmērā. Gandrīz 40 % no atvieglojumu kopējās summas jeb 38 tūkstoši piešķirti novada daudzbērnu ģimenēm.

 

Līdz šī gada 10. septembrim Ķekavas novada pašvaldības piešķirto NĪN atvieglojumu kopējā summa sasniegusi 101 401 eiro. Daudzbērnu ģimenēm piešķirta 38  009 eiro liela NĪN atlaide, atvieglojot nodokļu slogu 377 Ķekavas novada ģimenēm. Otra lielākā personu grupa, kas saņēmusi ievērojamas NĪN atlaides šajā gadā ir pensionāri, kas sasnieguši 65 gadu vecumu – 479 personas ir saņēmušas atvieglojumus kopumā 11864 eiro apmērā. Gandrīz 10 tūkstošu  eiro lielus atvieglojumus ir saņēmuši 1991. gada barikāžu dalībnieki un Černobiļas avārijas seku likvidētāji, kā arī personas ,kurām noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte.

 

Pašvaldība ik gadu piešķir NĪN atlaides vairākām personu grupām, tām nozīmīgi samazinot nodokļos maksājamo summu. Kopš 2019. gada ir paplašinātas personu grupas, kas var saņemt NĪN atvieglojumus, kā arī palielināts nodokļa atvieglojumu apmērs. 

 

Nekustamā īpašuma atvieglojumi 90% apmērā attiecas uz:

 

 • Nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēnešalgas apmēru;
 • Fiziskām un juridiskām personām par iepriekšējā gadā veiktajiem latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem;
 • Fiziskām un juridiskām personām par apbūves zemi vai tās daļu, ja saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas plānojumiem apbūves zeme atrodas teritorijā, kurai noteikts satiksmes infrastruktūras objektu izbūves vai turpmākās izpētes teritoriju funkcionālais zonējums;
 • Fiziskām un juridiskām personām, kurām teritorijas plānojumā funkcionālais zonējums noteikts apbūvei un šīs zemes šķērso maģistrālās gaisvadu elektropārvades līnijas (atvieglojumu piemērojot tai zemes daļai, kuru skar komunikāciju aizsargjoslu teritorija);
 • Personām, kurām piešķirts trūcīgas personas statuss;
 • Pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras izveidotas pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai - par ēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība.

 

 

Nekustamā īpašuma atvieglojumi 50% apmērā attiecas uz:

 

 • Maznodrošinātām personām vai ģimenēm par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam;
 • Černobiļas atomelektrostacijas (Černobiļas AES) avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un personām ar 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu;
 • Personām, kuras ar ārstu komisijas lēmumu atzītas par personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti;
 • Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar 1. un 2.grupas invalīdiem, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem;
 • Pensionāriem, kuri uz taksācijas gada 1. janvāri ir sasnieguši 65 gadu vecumu (atvieglojums mājokļa nodoklim)
 • Komersantiem, kuri ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu.

 

Tāpat atvieglojumi attiecas arī uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kurās bez pašvaldības finansējuma veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi, dzīvojamo māju īpašniekiem, ja ēkai piešķirts Pasīvās ēkas sertifikāts, kā arī citām kategorijām. Savukārt atvieglojumu 25% apmērā piešķirs saimnieciskās darbības veicējiem par ēkām, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība.

 

Ar saistošajiem noteikumiem  “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā”  (Nr.11/2018) detalizētāk iepazīties var ŠEIT.

 

 

Administratīvā pārvalde
15.09.2020.

 

 

 

  Drukāt