Ķekavā diskutē par par zaļās mobilitātes un zaļās atpūtas iespējām

Ķekavas novada pašvaldība URBACT programmas projekta “Cities4CSR” ietvaros organizēja darbsemināru ar ārējām un vietējām ietekmes pusēm, lai apspriestu par zaļās mobilitātes un zaļās atpūtas iespējām, veicinot novada ilgtspēju un atbildību.


16. septembrī notika ekspertu diskusija – darbseminārs, kas bija pasākuma pirmā daļa. Ar ekspertiem tika diskutēts par Ķekavas novadam nozīmīgiem jautājumiem un dažādiem risinājumiem un idejām, it īpaši satiksmes drošības, ceļu kvalitātes, velo un gājēju infrastruktūras jomā. Ilgtspējīga mobilitāte ir viena no aktuālākajām tēmām visā pasaulē, arī Ķekavas novada pašvaldība kā vienu no tuvākas nākotnes izvirzītajiem uzdevumiem ir izvirzījusi ilgtspējīgas mobilitātes attīstību.


Diskusijā piedalījās dažādu jomu eksperti un pārstāvji, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija, Rīgas plānošanas reģions, “Altum”, Rīgas Tehniskā universitāte, Pasaules Dabas fonds, “Iespējamā Misija”, “Fiqsy”.


Savukārt, 23. septembrī, otrajā darbsemināra daļā Vietējā rīcības grupa – pašvaldības, biedrību, uzņēmumu un iedzīvotāju pārstāvji, kopīgi risināja mobilitātes, sasniedzamības, vides ietekmes un drošības problēmjautājumus, piedāvājot tādas idejas kā: mikromobilitātes punktu attīstība pie lielākajiem uzņēmumiem, esošās infrastruktūras marķēšana un informatīvu stendu uzstādīšana, uzņēmumu sadarbība, lai risinātu darbinieku nokļuvi uz uzņēmumu atrašanās vietu.


Projekts ilgst divus gadus, kuru laikā ar pieredzes apmaiņu, ekspertu piesaistes un Vietējās rīcības grupas palīdzību tiks risināti zaļās mobilitātes un vides jautājumi, veidojot zaļāku apkārtni un attīstot atpūtas iespējas vietējās kopienās, kā arī pievērsīsies ieinteresēto pušu un sabiedrības iesaistes veicināšanai, lai palielinātu vietējās identitātes sajūtu.


Semināru vadīja Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.


Liels paldies ekspertiem par iesaistīšanos un vērtīgajiem ieteikumiem!
 

 


URBACT projekta princips ir izveidot vietējo rīcības grupu, kura sastāv no dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem, uzņēmējiem un pašvaldības pārstāvjiem, lai caur jaunizveidoto tīklu palielinātu sadarbību starp pašvaldībām, biznesa pārstāvjiem un pilsonisko sabiedrību un veicinātu ilgtspējīgas, iekļaujošas un inovatīvas novada pārmaiņas.


Finansējums: 48 454,95 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonds (URBACT III); 8550,87 EUR Ķekavas novada pašvaldības finansējums.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
24.09.2020.

 

  Drukāt