Ķekavas novada pašvaldība īsteno virkni pasākumu atklātības, pretkorupcijas un labas pārvaldības nodrošināšanā

Ķekavas novada pašvaldība ir ieviesusi un īsteno virkni pasākumu, lai  nodrošinātu savā darbībā labu pārvaldību, atklātību un caurspīdīgu lēmumu pieņemšanas procesu,  jo īpaši pievēršot  uzmanību tam,  lai mazinātu un izslēgtu jebkādus korupcijas riskus.

 

Tā, piemēram, Ķekavas novada domē apstiprinot Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtību, jau kopš 2018. gada pašvaldībā ir ieviesta iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai. Šie noteikumi nosaka korupcijas novēršanas sistēmas organizāciju, sistēmas pārvaldības pamatnosacījumus, darbības uzraudzības un kontroles procedūru veikšanas kārtību Ķekavas novada pašvaldībā un tās iestādēs.

 

Pašvaldībā ir izstrādāta Pretkorpucijas stratēģija un plāns 2019.-2022. gadam, paredzot kopumā vairāk kā 20 pasākumus korupcijas riska mazināšanai vai novēršanai. 2019. gadā arī visās pašvaldības iestādēs tika veikts funkciju un uzdevumu iespējamo korupcijas risku novērtējums un korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējums, nosakot pasākumus korupcijas riska mazināšanai vai novēršanai. Pēc funkciju izvērtējuma ir ieviesti vairāki pretkorpupcijas pasākumi, piemēram, noteikta funkciju vai atbildības dalīšana, uzdevumu īstenošanā ieviests “4 acu princips”; noteikta dalīta lēmumu pieņemšana. Tāpat regulāri  tiek organizētas darbinieku apmācības par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem.

 

Lai nodrošinātu iepirkumu procesa caurspīdīgumu, ir apstiprināta  kārtība par publisko iepirkumu organizēšanu Ķekavas novada pašvaldībā. Visi iepirkumi tiek publiskoti Iepirkumu uzraudzības biroja Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS).

 

Arī būvniecības jomā visa būvniecības dokumentu aprite norit elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)  - līdz ar to tiek nodrošināti atklāti un pārskatāmi visi būvniecības procesa etapi.   Ķekavas novada Būvvaldē, izmantojot BIS, elektroniski iesniegtas visvairāk būvniecības ieceres, un tas tika novērtēts no Būvniecības valsts kontroles biroja, 2019. gadā saņemot balvu nominācijā ‘’E-iecerēm bagātākā pašvaldība’’.

 

Lai kvalitatīvi sniegtu pakalpojumus gan klātienē, gan attālināti, pašvaldībai ļauj fakts, ka jau daudzus gadus pašvaldība un visas pašvaldības iestādes strādā ar elektronisko dokumentu vadības sistēmu “Namejs”, līdz ar to visa pašvaldības dokumentācija, tās saskaņošana, parakstīšana, izmantojot e-parakstu, notiek tikai elektroniski. Kopš 2019. gada arī grāmatvedība  ir integrēta šajā elektroniskajā sistēmā, un visi maksājumu dokumenti ir tikai elektroniski. Šī e-platforma nodrošina informācijas aprites caurspīdīgumu un izsekojamību, piemēram, ikkatra iesnieguma ceļš ir atklāts no tā reģistrēšanas brīža līdz atbildes nosūtīšanai.

 

Tāpat arī Ķekavas novada domes un komiteju materiāli,  sēžu vadība un gaita ir pieejama un norisinās elektroniskajā vadības sistēmā. Ķekavas novada pašvaldībā ir ieviesta Trauksmes cēlēja sistēma, kā arī 2021. gadā Ķekavas novada pašvaldības Centrālā administrācijā tika apstiprināts ētikas kodekss, kurā noteikti ētikas principi, kas ir saistoši visiem pašvaldības nodarbinātajiem.

 

Administratīvā pārvalde
14.05.2021.

 

  Drukāt