Ķekavas novadā paplašina nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus

Ķekavas novada pašvaldība ir izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā. Šajos noteikumos ir paredzēts arī paaugstināt atvieglojumu apmēru vairākām iedzīvotāju grupām.

 

Kā informē Finanšu pārvalde, tad NĪN atvieglojumus par zemi un ēkām plānots  paaugstināt no 50 līdz 70% , piemēram, šādām iedzīvotāju grupām kā daudzbērnu ģimenēm,  Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un politiski represētām personām un personām, kuras atzītas par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Savukārt vientuļajiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz minimālo  mēnešalgas apmēru, plānots  NĪN atvieglojumus par ēkām un zemi noteikt 90% apmērā. Plašāk par būtiskākajam izmaiņām NĪN atvieglojumu jomā var iepazīties zemāk esošajā tabulā.

 

Jaunos saistošos noteikumus Ķekavas novada dome apstiprināja 23. septembrī,  un tie stāsies spēkā tikai pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un publicēšanas Latvijas Vēstnesī. 

 

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālo reformu šī  gada 1. jūlijā tika izveidots jauns Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

 

Saistošo noteikumu salāgošana pēc Administratīvi teritoriālās reformās ir viens no Ķekavas novada domes galvenajiem izaicinājumiem, lai rastu optimālāko risinājumu visiem – novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un novada budžeta finansiālajām iespējām.   

 

Saistošie noteikumi „ Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā” nosaka:
 

  • kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas;
  • kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves;
  • kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves-laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi;
  • nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

 

Tāpat noteikumi tiek izdoti, lai atbalstītu personas, kuras godprātīgi pilda pret pašvaldību uzņemtās saistības, tajā skaitā, maznodrošinātās personas, personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti un zemes īpašnieki, kuru īpašumi nav izmantojami pēc noteiktā zemes lietošanas mērķa.

 

Saistošo noteikumu projekts: Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā.

 

 

 

 

Plānotās būtiskākās izmaiņas attiecībā uz NĪN atvieglojumiem

Kategorija

Priekšlikums

Esošā situācija (līdz ATR)

Daudzbērnu ģimenes

70 % par ēkām un zemi

50% par ēkām un zemi - Ķekavas un Baldones  novados

20% par ēkām un zemi - Baldones novadā

Maznodrošinātām personām vai ģimenēm

50% ēkas un zeme

50% par ēkām un zemi  - Ķekavas un Baldones novados

Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem

70% par ēkām

70% par zemi

50% par ēkām un zemi - Ķekavas novadā

70 % par ēkām un zemi -  Baldones novadā

Politiski represētām personām un personām, kuras atzītas par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

70 % par ēkām un zemi

50%  par ēkām un zemi - Ķekavas un Baldones  novados

25 %  par ēkām un zemi  - politiski represētajiem Baldones novadā

Personām ar 1. grupas invaliditāti

70% par ēkām

70% par zemi

50% par ēkām un zemi Ķekavas novadā

90% par ēkām un zemi - Baldones novadā

Personām ar 2.grupas invaliditāti

50% par ēkām

50% par zemi

50% par ēkām, 50% par zemi  -Ķekavas novadā

70% par ēkām un zemi  -   tikai vientuļiem        2. grupas invalīdiem,  Baldones novadā

Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar 1. un 2.grupas invalīdiem, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, un tām piekritīgo zemi.

50% par ēkām

50% par zemi

(ja 1. grupa vai bērns invalīds;

 

25% par ēkām

25% par zemi, ja ir 2 .grupas invaliditāte

50% par ēkām, 50% par zemi -  Ķekavas novadā

70% par ēkām un zemi  - tikai bērniem invalīdiem Baldones novadā

Nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz Latvijā noteikto min. mēnešalgas apmēru, attiecībā uz dzīvojamām mājām un tām piekritīgo zemi. (Vientuļie pensionāri ir personas, kurām nav laulātā un/vai pilngadīgu bērnu. (kuriem nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes lejupējo un augšupējo radinieku.

90% par ēkām

90% par zemi

70% par ēkām un zemi -  Baldones novadā

90% par ēkām un zemi -  Ķekavas novadā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

Administratīvā pārvalde
23.09.2021.

  Drukāt