Stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem Ķekavas novadā

28. septembrī stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi par  sociālās palīdzības pabalstiem Ķekavas novadā, kas nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu apmēru atsevišķu izdevumu apmaksai, pabalstu krīzes situācijā un to piešķiršanas un izmaksas kārtību.

 

Ķekavas novada dome apstiprināja jaunus saistošos noteikumus, jo saskaņā ar Administratīvi teritoriālo reformu (ATR) no 2021. gada 1. jūlija ir izveidots jauns Ķekavas novads, un bija nepieciešams izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus, tos jāsalāgo un jānosaka vienota kārtība visā Ķekavas novada teritorijā.

 

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa un sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu  veic abi esošie Sociālie dienesti Ķekavā un Baldonē. Taču sakarā ar ATR  arī Ķekavas novadā tiks veidots vienots sociālais dienests, pie šī jautājuma pašvaldība jau strādā, kā pirmais solis bija izstrādāt vienotus saistošos noteikumus.  

 

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālās palīdzības pabalstus piešķir mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā pēc iesnieguma un lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas kādā no Sociālajiem dienestiem Ķekavas novadā. 

 

Par trūcīgu atzīstama mājsaimniecība, kuras ienākumi ir mazāki par 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Savukārt  par maznodrošinātu atzīstama mājsaimniecība, kuras ienākumi ir mazāki par 376 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 263 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

 

Salāgojot abu iepriekšējo Ķekavas un Baldones novadu sociālo pabalstu veidus, līdz ar jauno saistošo noteikumu stāšanos spēkā pozitīvu ietekmi izjutīs Baldones pilsētas un pagasta iedzīvotāji, jo ir ieviesti jauni pabalstu veidi, kā arī vairākiem pabalstiem paaugstināts tā apmērs līdz šim noteiktajiem Ķekavas novadā. Pēc Baldones sociālā dienesta informācijas, kā būtiskākās pozitīvās izmaiņas Baldones iedzīvotājiem sociālās palīdzības pabalstu jomā ir jāmin:
 

  • palielināts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis;
  • ieviesti jauni pabalsti – pabalsts zobu protezēšanai, pabalsts locītavu endoprotezēšanas operāciju izmaksu daļējai segšanai,  pabalsts briļļu iegādei, pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, pabalsts krīzes situācijā.

 

Saistošajos noteikumos “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā” ir noteikti šādi sociālās palīdzības pabalstu veidi:
 

 

 

Valsts noteiktie sociālās palīdzības pabalsti pašvaldībās

Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts

GMI apmērs ir noteikts saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu. GMI pabalstu piešķir mājsaimniecībai, kuras ienākumi ir mazāki par 109 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Mājokļa pabalsts

materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai - aprēķina, piešķir un izmaksā MK “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā, izņemot, aprēķinot mājokļa pabalstu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, garantētā minimālā ienākuma slieksnim piemēro koeficientu 1,5, ja mājokļa pabalsta saņēmējs ir:

        atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi persona;

        atsevišķi dzīvojoša persona ar  I un II grupas invaliditāti.

Pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām

pabalsti veselības aprūpei

        pabalsts zobu protezēšanai līdz 80 eiro (vienu reizi divos kalendāra gados), ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža, uzrādot Sociālajā dienestā stingrās uzskaites čekus/kvītis/rēķinus ar personas datiem;

        pabalsts medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu apmaksai līdz 200 eiro kalendāra gadā mājsaimniecībai, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža, uzrādot Sociālajā dienestā stingrās uzskaites čekus/kvītis/rēķinus ar personas datiem un iesniedzot ģimenes ārsta izziņu par medikamentu lietošanas nepieciešamību;

        pabalstu par veiktu operāciju locītavu endoprotezēšanai līdz 430 eiro, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža, uzrādot Sociālajā dienestā stingrās uzskaites čekus/kvītis/rēķinus ar personas datiem;

         naudas pabalstu briļļu iegādei līdz 50 eiro, personām ar redzes invaliditāti līdz 75 eiro (vienu reizi divos kalendāra gados), iesniedzot ārsta izziņu, ka personai ir nepieciešamas brilles, kā arī uzrādot Sociālajā dienestā stingrās uzskaites čekus/kvītis/rēķinus ar personas datiem. Gadījumā, ja persona iesniedz ārsta izziņu par redzes pasliktināšanos, sakarā ar ko nepieciešams iegādāties jaunas brilles, Sociālais dienests izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vienu reizi kalendāra gadā.

Pabalsts individuālo mācību piederumu vai skolas apģērba iegādei

Trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem, kuri mācās Ķekavas novada izglītības iestādēs vai Ķekavas novadā deklarētiem bērniem, kuri mācās speciālās izglītības iestādēs. Pabalsta apmērs līdz 35 eiro katram bērnam  mācību gada laikā, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus.

Brīvpusdienas

Ķekavas novada izglītības iestādēs trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem uz spēkā esošu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku.

Launags

Ķekavas novada izglītības iestādēs trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību 1.- 9.klašu bērniem uz spēkā esošu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku.

Pabalsts ēdināšanai

Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem uz spēkā esošu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku par katru apmeklēto izglītības iestādes dienu apmaksājot līdz 3 eiro;

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Piešķir klientam individuālās sociālās rehabilitācijas procesā, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta  dzīvē un nodrošinātu klienta sociālā statusa atgūšanu un viņa iekļaušanos sabiedrībā:

        tiesības saņemt pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ir tad, ja klients atbilst vienam no šādiem kritērijiem - ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss vai katrai personai mājsaimniecībā ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz divu Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu summu pirms nodokļu nomaksas;

        Sociālais dienests pēc klienta individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas izstrādā individuālo sociālās rehabilitācijas plānu; 

        pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai  vienai personai piešķir līdz 300 eiro kalendāra gadā;

        pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pārskaita pakalpojumu sniedzējam.

Pabalsti krīzes situācijā

Pabalsts krīzes situācijā

        līdz 150 eiro (bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas), pamatojoties uz personas iesniegumu un klāt pievienotajiem attaisnojošiem dokumentiem, vienu reizi kalendāra gadā;

        pabalsts mājsaimniecībai stihisku nelaimju, ugunsgrēka gadījumos mājoklī. vai palīgēkās, attiecībā uz kurām personai ir īpašuma lietošanas tiesības, līdz 710 eiro (bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas), iesniedzot gadījumu apstiprinošus dokumentus.

Vienreizējā materiālā palīdzība

Vienreizēja materiāla palīdzība

Piešķir personai, ja tai objektīvu apstākļu dēļ nav mājokļa vai deklarētās dzīvesvietas un tā par savu dzīvesvietu ir izvēlējusies Ķekavas novadu, kuras administratīvajā teritorijā nav personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta:

        vienreizējās materiālās palīdzības apmēru aprēķina kā starpību starp personas ienākumiem un garantēto minimālo ienākumu slieksni;

        vienreizējo materiālo palīdzību piešķir un saņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un MK noteikumu “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteiktajā kārtībā.

 

 

Pēc plašākas informācijas par jaunajām izmaiņām un par citiem sociālās palīdzības jautājumiem aicinām vērsties:
 

Ķekavas novada sociālajā dienestā:

  • Ķekavā, Gaismas ielā 19, k -8, tālr. 67935814, e-pasts: socdienests@kekava.lv,   
  • "Adatiņas", Daugmalē, tālr. 67957398, e - pasts: liga.voldeka@kekava.lv
  • Uzvaras prospektā 1A, Baložu pilsētā, tālr.:67916469, e - pasts: socdienests@kekava.lv
     

Baldones sociālajā dienestā:

  • Pārupes ielā 3, Baldonē, e- pasts: soc.dienests@baldone.lv,  sociālie darbinieki Ilona Dombrovska – tālr. 26533001, Ineta Lazda – tālr. 27840484, Ilga Deņisenoka  - tālr. 26535722, Inguna Smildziņa – tālr. 25690997.

 

 

Administratīvā pārvalde
30.09.2021.

 

 

 

  Drukāt