Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksas izmaiņām no 2022. gada 10.janvāra

SIA “Clean R” informē Jūs par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā, kas stāsies spēkā no 2022.gada 10.janvāra Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.


Pamatojoties uz 2021.gada 9.decembra SPRK lēmumu Nr.139,  atkritumu poligona apsaimniekotāja SIA “Getliņi EKO” piemērotais tarifs par 1 tonnas nešķiroto sadzīves atkritumu pieņemšanu apglabāšanai, tiek noteikts 124,60 EUR/t (neieskaitot PVN). Jaunais tarifs tiks piemērots ar 2022.gada 10.janvāri.


Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido divas komponentes – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas ietver arī dabas resursu nodokli, un pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.


Savukārt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2 daļu, ja mainās tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu.


Papildus iepriekš minētajam, SIA “Getliņi EKO” š.g. 10.decembrī ir informējusi, par izmaiņām bioloģiski noārdāmo atkritumu kvalitātes un satura kritērijos un to pieņemšanas tarifa izmaiņām.


Ņemot vērā iepriekš minētās atkritumu apglabāšanas tarifu izmaiņas SIA “Getliņi EKO” poligonā, kopējā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa par 1 m3 apsaimniekošanu tiks noteikta šādā apmērā:

 

  • Nešķiroti sadzīves atkritumi  - EUR/m3 12,84  bez PVN (no 1.01.2022 – 9.01.2022);
  • Nešķiroti sadzīves atkritumi1- EUR/m3 16,77 bez PVN (no 10.01.2022 – 31.12.2022);
  • Bioloģiski noārdāmi atkritumi - EUR/m3 20,51 bez PVN (no 10.01.2022);
  • Mājsaimniecībās radušies lielgabarīta atkritumi – EUR/m3 29,02 bez PVN.SIA “Clean R”
16.12.2021

 

  Drukāt