Ķekavā top labiekārtots dienas aprūpes centrs un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta

Realizējot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā” (proj. Nr. 9.3.1.1/19/I/025), aktīvi turpinās būvniecības darbi.


Īstenojot projektā plānoto infrastruktūras pilnveidi, tiks radīti priekšnosacījumi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.


Projekta ietvaros ir uzsākti ēkas Gaismas ielā 19 k. 8, 5.stāva daļas atjaunošanas darbi.  Tiek izveidots un labiekārtots:

 • dienas aprūpes centrs, nodrošinot sociālās aprūpes pakalpojumus 15 personām  ar GRT;
 • izveidota un aprīkota sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo  ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.
   

Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes speciālisti informē, ka līdz 2021.gada decembrim projekta ietvaros jau ir īstenoti šādi būvdarbi:

 • Demontāžas darbi.
 • Grīdas izlīdzināšana.
 • Logu nomaiņa.
 • Starpsienu izbūve.
 • Daļēja griestu izbūve.
 • Veikta apkures sistēmas nomaiņa.
 • Ūdens un kanalizācijas vadu izbūve.
 • Elektrības un komunikācijas vadu izbūve.
   

Atjaunošanas darbus veic SIA “VBLC”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BŪVREM”.
 

Projekts tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai"” ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
22.12.2021.

 

  Drukāt