Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 14.janvāra lēmumu 2.§6. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Bērzumnieki-1”” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Bērzumnieki-1”, kadastra numurs 8070 012 0073.

 

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis- karjera izveide saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Lauksaimniecības teritorijas L, Mežsaimniecības teritorijas M un Satiksmes infrastruktūras teritorijas TL.

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā  Geolatvija.lv

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis. Kontakttālrunis: 67847161.

 

 

 

Telpiskā plānošanas daļa
27.01.2016.

 

 

 

 

 

 

  Drukāt