Ūdenssaimniecības pakalpojumus plānots sniegt arī Ķekavas ciemata Loreķu lauka teritorijā

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas(VARAM) pārraudzībā tiek vērtēti projekti 2014.-2020.gada plānošanas perioda Specifiskā atbalsta mērķa(SAM) 5.3.1. „Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot vides stāvokli” ietvaros. Atbalsts no Kohēzijas fonda līdzekļiem, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir ievērojami mazāks un paredzēts galvenokārt jaunu kanalizācijas tīklu izbūvei.

 

Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Ķekavas nami” jau 2015.gada pavasarī iesniedza VARAM nepieciešamos dokumentus ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei ūdenssaimniecības projekta īstenošanai Ķekavas novada teritorijā. Projektu priekšatlases 1.kārtā tika saņemts ministrijas akcepts un Ķekavas novada Dome  2015.gada 12.novembrī nolēma konceptuāli atbalstīt projekta īstenošanu Ķekavas novada Ķekavas pagasta Loreķu lauka teritorijā, paredzot līdzfinansējumu gan centralizētu kanalizācijas tīklu, gan ūdensvada izbūvei.

 

Tehniskā projekta izstrādes darbus plānots uzsākt jau 2016.gada pavasarī, bet būvdarbi notiktu 2017.un 2018.gadā. Paredzēts izbūvēt gandrīz 9 km garu ūdensvada un kanalizācijas tīklu teritorijā starp Ķekavas ciematu un Ziemeļu ielu.

 

Īstenojot projektu tiks nodrošināta kanalizācijas pakalpojumu pieejamība un augstas kvalitātes dzeramā ūdens padeve centrālajā tīklā Loreķu lauka privātmāju iedzīvotājiem,  samazināts Daugavas upes piesārņojums, sekmēta ūdens resursu un energo resursu racionāla izmantošana, nodrošinātas ugunsdrošības pasākumu ievērošanai nepieciešamās ūdens caurplūdes jaudas un izbūvēti ugunsdzēsības hidranti.

 

Projekta īstenošanu sarežģī apstāklis, ka lielākā daļa projekta teritorijas, tajā skaitā arī ielas, nepieder pašvaldībai, bet ir privātīpašumā. Tas nozīmē, ka Tehniskā projekta izstrādes laikā projektētājiem būs nepieciešami saskaņojumi no gandrīz visiem zemes īpašniekiem. Lūdzam zemes īpašniekus būt atsaucīgiem un ar izpratni izvērtēt projekta sniegtās priekšrocības.

 

Projekta finansējuma ietvaros tiks izbūvētas arī pieslēguma vietas mājsaimniecībām. Maksa par pieslēgumu nav paredzēta. Iedzīvotāji par saviem līdzekļiem varēs izbūvēt ievadus savos īpašumos.

 

Vairāk informācijas par projektu iespējams iegūt arī SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, iepriekš sazinoties ar galveno inženieri Jāni Freibergu, tālr. 29255787 vai Juri Firstu, tālr.29126835.

 

 

Ieguldījums Tavā nākotnē

 

 

SIA „Ķekavas nami” projektu koordinators
29.01.2016.

 

  Drukāt