Paziņojums par „Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” publisko apspriešanu.

Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 2.§3. (prot. Nr. 4) „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

 

Lokālplānojuma mērķis ir pamatot funkcionālā zonējuma maiņu (Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumus) no Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas uz Rūpniecības apbūves teritoriju (R1), izņemot Satiksmes infrastruktūras objektu teritoriju (TL), kas paliek līdz šim noteiktajā teritorijā.

 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts četras nedēļas no publikācijas brīža Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS): no 2016. gada 11. februāra līdz 2016. gada 10. martam. Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv,  Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā  Geolatvija.lv .

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 25. februārī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novads, 24. kabinetā.

Lēmums par lokālplānojuma "Rīgas iela 107" publisko apspriešanu

Lokālplānojuma "Rīgas iela 107" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Lokālplānojuma "Rīgas iela 107" grafiskā daļa

Lokālplānojuma "Rīgas iela 107" paskaidrojuma raksts

 

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2016. gada 31. martā plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novads, 24. kabinetā.

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67936031). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

 

Telpiskās plānošanas daļa
11.02.2016.

 

  Drukāt