Apstiprina Ķekavas novada pašvaldības budžetu 37 milj. eiro apmērā

Ķekavas novada dome 8. februārī vienbalsīgi apstiprināja Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam 37,3 milj. eiro apmērā. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, palielinājums vairāk kā 6 miljonu eiro apmērā saistīts ar saņemto kredītu Ķekavas sākumskolas 3. kārtas būvniecībai un ielu rekonstrukcijai.

2016. gadā plānoti ieņēmumi – 28,2 milj. eiro,  izdevumi – 37,3 milj. eiro un  aizņēmumi - 6,3 milj. eiro (Ķekavas sākumskolas 3. kārtai, Rāmavas ielas (Rāmavā) un Skolas ielas (Baložos) rekonstrukcijai un Pliederu ielas (Ķekavā) ietves izbūvei. Konta atlikums- 2,7 milj. eiro.

Ņemot vērā likuma izmaiņas, šogad pašvaldībai par 80% ir palielinājušās izmaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā, proti, šogad Ķekavas novadam jāmaksā citām pašvaldībām 3,8 milj. eiro. Pērn tie bija 2,1 milj. eiro.

Budžeta nepietiekamie ieņēmumi lielā mērā iespaido pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un infrastruktūras attīstību, jo pamatā visi līdzekļi jānovirza iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai. Taču arī šajā situācijā šogad plānoti lieli kapitālieguldījumi - Ķekavas sākumskolas celtniecības darbiem ieplānoti līdzekļi 6,4 milj. eiro apmērā, ielu un ceļu rekonstrukcijai – 2,4 milj. eiro, ielu apgaismojuma uzturēšanai un rekonstrukcijai – 385 000 eiro, pašvaldības īpašumā esošo ēku remontdarbiem - 395 000 eiro.

 

Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldība izlieto lielāko pamatbudžeta daļu, un šogad tas būs 16,8 milj. eiro jeb 45,7% no pašvaldības izdevumiem. Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai no šiem izdevumiem ieplānota 2,7 milj. eiro, kas veido tikai 16,5% no izglītības funkciju nodrošināšanas budžeta. Savukārt  6,8 milj. eiro jeb gandrīz 41% no izglītības iestāžu budžeta ir atalgojums un sociālā nodokļa maksājumi pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem.

 

Skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot apmēram 424 000 eiro, proti, valsts budžeta mērķdotācija – apmēram 303 000 eiro un pašvaldības finansējums  - gandrīz 121 000 eiro. Pašvaldība 2016. gadā turpinās risināt jautājumu par telpu paplašināšanu bērnudārzam “Avotiņš” un Pļavniekkalna sākumskolai. Pēc izmaksu noskaidrošanas šo problēmu risināšanai tiek plānots ņemt aizņēmumu.

 

Tāpat palielinās izdevumi Ķekavas sākumskolas celtniecības darbiem  -  šogad šim mērķim paredzēti 6,4 milj., eiro, bet 2017. gadā -  3,7 milj. eiro.  Taču 7,6 milj. eiro no šīs kopējās summas ir kredīta līdzekļi.

Liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek pārskaitīti citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem par tiem bērniem, kas deklarēti Ķekavas novadā, taču mācās citu pašvaldību teritorijās. Šim mērķim 2016. gadā tika atvēlēti 550 000 eiro apmērā, kas ir par 40 000 mazāk nekā 2015. gadā. Tas saistīts ar to, ka ir samazinājies bērnu skaits, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs. Turpretī atpakaļ pašvaldība plāno saņemt  570 000 eiro.

 

Lai nodrošinātu pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām bērnudārzos, kā arī lai atbalstītu sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas, pabalstiem un kompensācijām 2016. gadā ir atvēlēti 2,5 milj. eiro, kas ir par 541 000 vairāk nekā 2015. gadā.

 

2016. gadā ievērojami līdzekļi tiek piešķirti pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai un investīcijām. Ceļu uzturēšanai papildus speciālā budžeta līdzekļiem no pamatbudžeta tiek ieplānoti 651 000 eiro un ceļu investīciju projektiem 2,4 milj. eiro, kas kopā veido vairāk kā 8 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Rāmavas ielas un Skolas ielas rekonstrukcijas darbiem un Pliederu ielas ietves izbūvei plānots ņemt aizņēmumus 75% apmērā no celtniecības darbiem, proti, 1,6 milj. eiro.

 

Savukārt Autoceļa fonda līdzekļi 2016. gadā tiek plānoti gandrīz 282 000 eiro apmērā. Šie līdzekļi tiks novirzīti tikai ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai. Finanšu resursu trūkums arvien vairāk pasliktina pašvaldības ielu un ceļu stāvokli, tāpēc no pašvaldības pamatbudžeta pašvaldības ceļu uzturēšanai un investīcijām papildus tiek piešķirta ievērojama naudas summa  - 3 milj. eiro, lai šo situāciju uzlabotu.

 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 2016. gadā plānots izlietot apmēram 900 000 eiro, no tiem 294 000 eiro ir ieņēmumi, ko maksā citas pašvaldības, ar kurām Reģionālā pašvaldības policija noslēgusi līgumu par sabiedriskās kārtības uzturēšanu. Bet atpūtas, kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai ieplānoti 2,1 milj. eiro. Kultūras iestāžu budžets 2016. gadā -  1,3 milj. eiro, Sporta aģentūras – gandrīz 668 000 eiro.

 

Sociālajai nodrošināšanai 2016. gadā plānots izlietot 3 milj. eiro jeb 8,2% no pamatbudžeta, kas, salīdzinot ar pērno gadu, ir gandrīz par 18 % jeb 454 000 eiro vairāk. Pabalstiem un kompensācijām – gandrīz 896 000 eiro, kas saistīts ar sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju skaita palielināšanos pašvaldības teritorijā. Sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra un bāriņtiesas uzturēšanai plānots izlietot 777 000 milj. eiro. Lai nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada bērnu apmeklējumu privātās pirmsskolas izglītības iestādēs un aukļu pakalpojumiem,  šogad plānots izlietot 1,3 milj. eiro, kas ir par 333 000 eiro vairāk nekā 2015. gadā. Savukārt veselības nozarei novadā 2016. gadā tika piešķirti 273 000 eiro.

Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un ielu apgaismojumam kopā plānots izlietot 2,3 milj. eiro. 587 000 eiro no tiem atvēlēti pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, kas ir par 128 000 vairāk nekā pērn; 907 000 eiro - pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, 385 000 eiro -  ielu apgaismojuma nodrošināšanas un uzlabošanas izdevumu segšanai, 334 960 eiro - ES finansēto projektu līdzfinansējumam, 20 000 eiro - NVO projektu līdzfinansējumam un 15 500 eiro - dzīvojamo māju siltināšanas projektu līdzfinansējumam.

Dabas resursu nodokļa izdevumi 2016. gadā tiek plānoti 213 000 eiro apmērā. Līdzekļi tiks novirzīti pašvaldības teritoriju un vides sakopšanas darbiem.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

08.02.2016.

 

  Drukāt