Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 28. janvāra lēmumu Nr.2.§2.p. (protokols Nr.32) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Titurgas iela 33, Baložos, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Titurgas iela 33, kadastra numurs 8007 001 1014.

 

 

Atbilstoši Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas JD.

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamo īpašumu plānoto (atļauto) izmantošanu uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves DzM funkcionālo zonējumu.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālr. 67847161.

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

 

Telpiskās plānošanas daļa
03.02.2016.

 

  Drukāt