Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Degviela”

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 11.februāra lēmumu Nr. 2.§3. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Degviela”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1074, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Degviela”, kadastra numurs 8070 008 1074, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1074.

 

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – degvielas uzpildes stacijas būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu –Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL), kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

 

Telpiskās plānošanas daļa
24.02.2016.

 

 

  Drukāt