Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.2.§2.p. (protokols Nr.9) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos „Ores” un „Olektīte”, Valdlaučos, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Ores”, kadastra numurs 8070 001 0117 un „Olektīte”, kadastra numurs 8070 001 0048.

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorijas apakšzonējums ZA2 un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamo īpašumu plānoto (atļauto) izmantošanu uz Jauktas centra apbūves teritorijas JC funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123.  Kontakttālr. 67847161

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

 

 

 

Telpiskās plānošanas daļa
02.03.2016.

 

 

 

  Drukāt