Ķekavas novada pašvaldība pārdod izsolē zemes gabalu “Jeņči 175”

 

Nekustamā īpašuma izsole:

1.         Ķekavas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldības nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes gabalu “Jeņči 175”, Jeņčos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8070 019 0238, platība 0.093 ha.

2.         Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, 9.kabinetā. Izsoles objekta apskatei dabā iepriekš pieteikties pa tālr. 67847150.

 

Izsoles pretendentu pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas novada pašvaldības telpās 9.kabinetā darbdienās darba laikā. Reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Ķekavas novads” un pārtraukta trīs dienas pirms izsoles.

 

Izsole tiek rīkota Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē 2016. gada 11. aprīlī plkst. 10.00.

 

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro), izsoles solis – 100 EUR (viens simts euro), reģistrācijas maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro), nodrošinājums – 280 EUR ( divi simti astoņdesmit euro).

 

Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums līdz reģistrācijas pieteikumam iemaksājami AS SEB banka LV62UNLA0050014272800, Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048491, ar norādi: „Nodrošinājums par “Jeņči 175”, Jeņčos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izsoli”.

 

Īpašumu daļa

08.03.2016.

  Drukāt