Par AS „Putnu fabrika Ķekava” paredzētās darbības „Mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana” akceptēšanu

Ķekavas novada domē 2016.gada 18.maijā pieņemts lēmums par AS „Putnu fabrika Ķekava” paredzētās darbības „Mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana” akceptēšanu. Pirms lēmuma pieņemšanas jautājums skatīts Īpašumu un vides jautājumu komitejas sēdē, kā arī iepriekšējā gada laikā noticis sabiedriskās apspriešanas process – paziņojums par paredzēto darbību un tās sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tika publicēts 2015.gada 14.aprīlī Ķekavas novada domes informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti iedzīvotāju iesniegumi un tika organizēta informatīva sanāksme, kura notika 2015.gada 18.jūnijā. Paziņojums par paredzētās darbības Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu tika publicēts 2015.gada 17.novembrī laikrakstā „Rīgas Apriņķa Avīze”, sabiedriskā apspriešana klātienē notika 2015.gada 3.decembrī.

 

 

Lēmums pieņemts pēc ietekmes uz vidi (IVN) ziņojuma, tā kopsavilkuma un papildus materiālu izvērtēšanas, kā arī saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2016.gada 26.aprīlī izsniegto atzinumu Nr.4 par AS „Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk IVN) ziņojumu, kurā teikts, ka nav konstatējami tādi apstākļi, kas nepieļautu kādas no uzņēmuma attīstības alternatīvām pielietošanu, veicot paredzēto darbību.

 

AS „Putnu fabrika Ķekava”
20.05.2016.

 

  Drukāt