Ķekavas novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē pašvaldībai piederošās AS “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” 655 akcijas

Ķekavas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošās AS “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” 655 akcijas.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, 9.kabinetā.

 

Izsoles pretendentu pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas novada pašvaldības telpās 9.kabinetā darbdienās darba laikā. Reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pārtraukta trīs dienas pirms izsoles.

 

Izsole tiek rīkota Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē 2016.gada 4.jūlijā plkst. 10.00.

 

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 15839 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi euro), izsoles solis – EUR 50 (piecdesmit euro), reģistrācijas maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro), nodrošinājums –EUR 1583,90 ( viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit trīs euro 90 eurocenti).

 

Maksāšanas līdzekļi – 100% euro. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums līdz reģistrācijas pieteikumam iemaksājami AS SEB banka LV62UNLA0050014272800, Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048491, ar norādi: „Nodrošinājums par akciju paketes izsoli”.

 

 

Ķekavas novada pašvaldība
31.05.2016.

  Drukāt