Paziņojums par Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 2016.-2021. un Daugavas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāna 2016.-2021. ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod sabiedriskai apspriešanai stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata (turpmāk – Vides pārskats) projektu Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānam 2016.-2021.gadam (turpmāk – apsaimniekošanas plāns) un Daugavas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānam 2016.-2021.gadam (turpmāk – plūdu riska plāns).

 

Apsaimniekošanas plānu un plūdu riska plānu ir izstrādājis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, bet Vides pārskata projektu VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga; tālrunis: 67026515; e-pasts: pasts@varam.gov.lv; tīmekļa vietne www.varam.gov.lv).

 

Vides pārskata projekts attiecas uz vides politikas jomu.

 

Vides pārskata projekta izstrāde tika uzsākta 2015. gada novembrī. Apsaimniekošanas plānu un plūdu riska plānu atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma 9. panta ceturtajai daļai sagatavoja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk – LVĢMC). Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānu un plūdu riska plānu apstiprināja ar 2015. gada 17. novembra rīkojumu Nr. 335. Lai arī apsaimniekošanas plāns un plūdu riska plāns 2016. - 2021. gadam ir apstiprināti, tajos var tikt izdarīti grozījumi, ja Vides pārskata apspriešanas laikā šāda nepieciešamība tiks konstatēta. Apsaimniekošanas plāns un plūdu riska plāns tiek realizēti laikā no 2016. gada sākuma līdz 2021. gada beigām.

 

Apsaimniekošanas plāna un plūdu riska plāna īstenošana ietekmēs visu Daugavas upju baseinu apgabala teritoriju.

 

Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiek no 2016. gada 6. jūnija līdz 2016. gada 4. jūlijam.

 

Ar apsaimniekošanas plānu, plūdu riska plānu un Vides pārskata projektu ir iespējams iepazīties VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga), iepriekš saskaņojot pa tālruni: 67026574. VARAM darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:30 līdz plkst. 13:00; brīvdienas - sestdiena un svētdiena.

 

Vides pārskata projekts pieejams VARAM tīmekļa vietnē. Apsaimniekošanas plāns un plūdu riska plāns pieejams LVĢMC tīmekļa vietnē: http://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-apsaimniekosana-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani?id=1107&nid=424.

 

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi Daugavas baseina apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānam un vides pārskatam projektam” līdz 2016.gada 4.jūlijam sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

07.06.2016.

  Drukāt