Iedzīvotāji jautā: Kādi ir suņa saimnieka pienākumi?

Atbilstoši Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķekavas novadā” dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem ir šādi pienākumi: 

 

 • nodrošināt dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nekavējoties ziņot Reģionālai pašvaldības policijai par dzīvnieka pazušanu tālr. 67937102;
 • nodrošināt, lai dzīvniekam, atrodoties ārpus dzīvokļa vai mājas (vai mājas iežogota pagalma), būtu aplikta kakla siksna ar tai piestiprinātu žetonu;
 • reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē vai pašvaldības izveidotajā dzīvnieku reģistrā.  Par dzīvnieku turēšanu Ķekavas novadā ir jāmaksā ikgadēja nodeva -  4,27 eiro par vienu suni gadā un 2,85 eiro par vienu kaķi gadā. No nodevas samaksas ir atbrīvoti: pensionāri par vienu suni vai kaķi; dzīvnieku īpašnieki, kuriem pieder suņi pavadoņi, suņi asistenti, suņi terapeiti un dienesta suņi, kuri reģistrēti atbilstoši dzīvnieku reģistrācijas kārtībai; ārpus pilsētu, ciemu un ciematu turēto suņu īpašnieki, ja tiem piederošie dzīvnieki ir sterilizēti.
 • veikt dzīvnieku vakcināciju atbilstoši Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • nepieļaut, ka dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī novada sabiedriskās vietās. Saimniekam ir jānovāc  aiz sava suņa atstātās “čupiņas”;
 • nevest suni pastaigā vietās, kur tas aizliegts ar aizlieguma zīmi.

 

Kādas ir prasības suņa turēšanai?

 

 

Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” nosaka šādas īpašas prasības  suņa turēšanai.

 

Suni atļauts atsavināt, nākamajam īpašniekam nododot kopā ar mājas (istabas) dzīvnieka pasi:

 

 

 • pēc astoņu nedēļu vecuma sasniegšanas un divas nedēļas pēc pēdējās vakcinācijas pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām, ja vakcinācija veikta sešu nedēļu vecumā, vai nedēļu pēc pēdējās vakcinācijas pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām, ja vakcinācija veikta astoņu nedēļu vecumā;
 • pēc triju mēnešu vecuma sasniegšanas, ja dzīvnieks ir vakcinēts pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām un trakumsērgu, bet ne agrāk kā nedēļu pēc vakcinācijas.

 

Pilsētās un ciemos, ja suns atrodas ārpus telpām tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošajā teritorijā:

 

 • suņa īpašnieks vai turētājs nodrošina pilnīgu attiecīgās teritorijas norobežošanu no publiskai lietošanai paredzētās teritorijas, novēršot iespēju sunim izkļūt no tās;
 • pie norobežotās teritorijas ieejas ierīko zvanu vai citu ierīci, kas rada iespēju sazināties ar teritorijas īpašnieku vai valdītāju.

 

Ja suns atrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, sunim jābūt uzliktai kaklasiksnai vai citam aksesuāram, piemēram, iemauktiņiem, bet bīstamam sunim jābūt arī sarkanai atšķirības lentei, ar ko apzīmē bīstamu suni.

 

 

Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas:

 

 

 • suni ved pavadā;
 • sunim ir uzlikts uzpurnis, ja suns ir atzīts par bīstamu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai.

 

Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir aizliegts) pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

 

Ārpus pilsētām un ciemiem:

 

 

 • viensētās suni var turēt ārpus telpām nepiesietu, ja tiek nodrošināts, ka tas neapdraud cilvēkus un dzīvniekus;
 • ja suns veic sargāšanas uzdevumu, tā uzturēšanās teritoriju norāda ar zīmi "Suns!";
 • ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas suns bez pavadas var atrasties pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

 

Suņa īpašnieks vai turētājs sabiedriskās vietās var īslaicīgi atstāt suni vienu, ja suns ir piesiets pavadā, kas nav garāka par metru, un ja tas netraucē personu un transportlīdzekļu kustību un neapdraud cilvēku vai dzīvnieku drošību.

 

Ja suni tur telpās, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina:

 

 • pilnvērtīgu suņa ēdināšanu ne retāk kā reizi dienā;
 • sunim vienmēr brīvi pieejamu svaigu ūdeni;
 • suņiem, kuri ir vecāki par trim mēnešiem, - vismaz 30 minūšu ilgu pastaigu ne retāk kā divas reizes diennaktī. Intervāls starp abām pastaigas reizēm nav mazāks par desmit stundām.

 

Ja suni pastāvīgi tur piesietu vai norobežotā telpā ārpus telpām, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina sunim:

 

 • pilnvērtīgu ēdināšanu ne retāk kā reizi dienā;
 • vienmēr brīvi pieejamu svaigu ūdeni;
 • vismaz 30 minūšu ilgu pastaigu ne retāk kā reizi diennaktī;
 • suņa augumam atbilstošu būdu vai mītni (kas garumā, augstumā un platumā pārsniedz suņa izmērus ne mazāk kā par 30 centimetriem), kur patverties nelabvēlīgos laika apstākļos un kur ir pakaiši vai cits silts grīdas segums;
 • tīrību suņa būdā vai mītnē un laukumā, kur suns uzturas;
 • šādus aksesuārus: vismaz divus centimetrus platu ādas kaklasiksnu vai citu suņa ķermenim piegulošu aksesuāru, kurš sunim nerada ievainojumus, kā arī nepieļauj iespēju sunim patvarīgi atbrīvoties no tā; vismaz trīs metrus garu ķēdi vai pavadu; vai ķēdes vai pavadas savienojumu ar kaklasiksnu, izmantojot rotējošu elementu. Ja ķēde slīd pa stiepli, rotējošie elementi ir pie kaklasiksnas un pie stieples). Šī prasība neattiecas, ja suni tur norobežotā telpā ārpus telpām.

 

Suni atļauts pastāvīgi turēt ārā, ja pēc tā genotipa (organisma iedzimtības faktoru kopuma) vai fenotipa (organisma ārējo un iekšējo pazīmju kopuma) var paredzēt, ka tas piemērots turēšanai āra apstākļos.

 

Dzīvnieku reģistrāciju var veikt pirmdienās un ceturtdienā Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

07.06.2016.

 

  Drukāt